Zásady použití

Tyto zásady použití upravují podmínky mezi vámi a námi ohledně způsobu vašeho přístupu na naše webové stránky www.gskhealthpartner.com (dále jen jako „naše stránky“). Tyto zásady použití platí pro všechny uživatele a návštěvníky našich stránek.

Používáte-li naše stránky, znamená to, že přijímáte a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny principy těchto zásad použití, které doplňují naše podmínky používání webových stránek.

Zakázaná použití

Naše stránky smíte využívat pouze k zákonným účelům.

Naše stránky nesmíte používat:

 • Žádným způsobem, který porušuje platné místní, národní či mezinárodní předpisy nebo nařízení.
 • Žádným způsobem, který je nezákonný či podvodný nebo který má nezákonný či podvodný účel nebo dopad.
 • Pro jakékoli účely poškození nebo pokusu o poškození mladistvých.
 • Odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoli materiál, který nesplňuje naše obsahové standardy.
 • Přenést nebo zajistit zasílání nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních či propagačních materiálů nebo jakákoli jiná forma podobné žádosti (spam).
 • Pro vědomý přenos jakýchkoli dat, odesílání či načítání jakýchkoli materiálů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časové bomby, keyloggery, spyware, adware nebo jakékoli jiné typy škodlivých programů nebo podobných počítačových kódů určených k negativnímu ovlivnění provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Rovněž souhlasíte:

 • Nesmí reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo znovu prodávat jakoukoli část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich podmínek používání webových stránek.
 • Nepřistupovat bez oprávnění, nezasahovat, nepoškozovat ani narušovat:
  • jakoukoli část našich stránek;
  • jakékoli zařízení nebo síť, na které jsou naše stránky uloženy;
  • jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek; nebo
  • jakékoli zařízení nebo síť či software vlastněný nebo používaný třetí stranou.

Interaktivní služby

Na našich stránkách můžeme čas od času poskytovat interaktivní služby (dále jen jako „interaktivní služby“).

Pokud poskytujeme jakékoli interaktivní služby, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, zda je moderována a jaká forma moderování je použita (např. člověkem nebo technikou).

Budeme se snažit posuzovat případná rizika pro uživatele z třetích stran plynoucí z používání jakékoli interaktivní služby poskytované na našem webu a v každém jednotlivém případě rozhodneme, zda je vhodné použít moderování příslušné služby (včetně druhu moderace) s ohledem na tato rizika. Nejsme nicméně povinni dohlížet, monitorovat ani moderovat žádné interaktivní služby, které na našich internetových stránkách poskytujeme a výslovně vylučujeme veškerou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vyplývající z použití interaktivní služeb uživatelem v rozporu s našimi standardy obsahu, bez ohledu na to, zda je služba moderovaná či nikoli.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na veškerý materiál, kterým přispíváte na naše stránky (příspěvky) a na veškeré interaktivní služby s ním spojené.

Musíte dodržovat následující standardy i níže uvedené. Tyto standardy platí na všechny části vašeho příspěvku, jakož i na příspěvek jako celek.

Příspěvky musí:

 • Být přesné (pokud uvádějí fakta).
 • Vycházet z dobré víry (pokud uvádějí názor).
 • Být v souladu s platným právem ve Velké Británii a v jakékoli jiné zemi, odkud jsou zveřejňovány.

Příspěvky nesmí:

 • Obsahovat žádný materiál, který je pomluvou jakékoli jiné osoby.
 • Obsahovat žádný materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo štvavý.
 • Podporovat sexuálně explicitní materiál.
 • Propagovat násilí.
 • Propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, tělesného postižení, sexuální orientace nebo věku.
 • Porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví, databázová práva nebo ochranné známky jakékoli jiné osoby.
 • Mít potenciál klamat jakoukoli osobu.
 • Být v rozporu s jakoukoli právní povinností vůči třetí osobě, jako je např. smluvní povinnost nebo povinnost zachování důvěrnosti.
 • Podporovat nezákonnou činnost.
 • Působit výhrůžně, zneužívat ani narušovat soukromí jiné osoby ani způsobovat obtěžování, nepohodlí nebo vyvolávat zbytečné obavy.
 • Mít potenciál obtěžovat, rozrušit, zahanbit, vyděsit nebo rozčílit jinou osobu.
 • Být používány k napodobování jiné osoby nebo klamnému prezentování vaší identity či vztahu s jakoukoli osobou.
 • Budit dojem, že vycházejí z naší strany, pokud tomu tak není.
 • Obhajovat, propagovat nebo napomáhat při nezákonné činnosti, jako je např. porušení autorských práv nebo zneužití počítače.

Pozastavení a ukončení

Dle našeho vlastního uvážení rozhodneme, zda při používání našich stránek došlo na vaší straně k porušení těchto zásad použití. Pokud dojde k porušení těchto zásad, můžeme podniknout kroky, které budeme považovat za přiměřené.

Nedodržení těchto zásad použití představuje podstatné porušení podmínek používání, za nichž jste oprávněni naše stránky používat, a důsledkem mohou být všechny nebo některé z níže uvedených kroků:

 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odvolání vašeho práva používat naše internetové stránky.
 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění veškerých příspěvků nebo materiálů, které jste nahráli na naše stránky.
 • Zaslání varování vám z naší strany.
 • Právní kroky proti vám na náhradu všech nákladů formou náhrady škod (včetně například přiměřených režijních nákladů a nákladů právního zastoupení) vzniklých v důsledku porušení.
 • Další právní kroky proti vám.
 • Zveřejnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, které považujeme za nutné.

Vylučujeme odpovědnost za kroky podniknuté v reakci na porušení těchto zásad použití. V těchto zásadách nejsou popsány všechny možné reakce, a můžeme tedy podniknout jakékoli další kroky, které budeme rozumně považovat za přiměřené.

Změny v zásadách použití

Tyto zásady použití můžeme kdykoli upravit prostřednictvím změny této stránky. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste zaznamenali případné změny, neboť jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto zásad použití mohou být rovněž nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich stránkách.