Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace 30. července 2019

Společnost GlaxoSmithKline (GSK nebo my) si cení vašeho soukromí a zajímá se o to, jak se zachází s vašimi osobními údaji. Chtěli bychom, abyste věděli:

 • jaké osobní údaje o vás shromažďujeme;
 • jak získáváme vaše osobní údaje;
 • jak používáme vaše osobní údaje;
 • na jakém základě používáme vaše osobní údaje;
 • jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje;
 • s kým sdílíme vaše osobní údaje;
 • země, kam předáváme vaše osobní údaje;
 • jak chráníme vaše osobní údaje, a
 • vaše práva související s vašimi osobními údaji.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí některého ze způsobů uvedeného v části Kontaktujte nás níže.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří:

 • základní údaje jako jméno (včetně titulu), pohlaví, věk a datum narození,
 • kontaktní informace jako poštovní adresa, e-mailová adresa, uživatelské jméno na sociálních sítích, telefonní číslo(a), preferovaný způsob kontaktu a jazyk,
 • odborné údaje jako vzdělání, povolání/pozice/role, nemocnice, zaměření a číslo lékaře, studentské číslo nebo pracovní průkaz,
 • určité údaje z vašeho účtu na sociálních sítích, ze kterého jste propojili váš účet na sociálních sítích s účtem společnosti GSK,
 • vaše odpovědi na průzkumy, kterých jste se účastnili, včetně odpovědí na průzkumy o onemocněních nebo praxi (například odhadovaný počet pacientů s určitým onemocněním, které ošetřujete),
 • technické informace, například informace o zařízení, které používáte ke komunikaci s námi (včetně jedinečného identifikátoru zařízení, typu hardwaru, operačního systému, verze a informacích o mobilní síti),
 • údaje o činnosti, například jestli jste otevřeli e-mail, který jsme vám poslali, a
 • informace z vašich návštěv na našich webových stránkách (včetně typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, času přístupu, navštívených stránek, URL, na které jste klikli, vaší IP adresy a stránky, kterou jste navštívili, než jste byli přesměrováni na naše webové stránky).

Můžeme také zpracovávat vaše údaje, které prozrazují informace o vašem zdravotním stavu. Například když nám sdělíte, kterým onemocněním trpíte, když obdržíme hlášení, že jste v souvislosti s našimi produkty zaznamenali vedlejší příznaky, nebo kde lze zdravotní informace vyvodit z informací, které jste nám poskytli, když jste nás z jakéhokoliv důvodu kontaktovali. Pokud zpracováváme tento typ údajů, učiníme odpovídající kroky, abychom získali váš souhlas s používáním těchto údajů, pokud to vyžaduje zákon.

jak získáváme vaše osobní údaje

Shromažďujeme vaše osobní údaje během monitorování našich technologických nástrojů a služeb, včetně e-mailové komunikace zaslané a odeslané ze společnosti GSK. V ostatních případech shromažďujeme a generujeme vaše údaje, když nám je poskytnete nebo s námi přímo komunikujete. Například když se zaregistrujete na jedné z našich digitálních platforem, navážete kontakt s některým z našich obchodních zástupců, navštívíte událost, kterou pořádáme nebo které se účastníme, a když nás kontaktujete, abyste požádali o zákaznickou podporu nebo nám poskytli zpětnou vazbu. Můžeme o vás také získávat pracovní informace z jiných zdrojů, například z externích zdrojů informací poskytovatele zdravotních služeb (včetně veřejně dostupných zdrojů), společností provozujících sociální sítě v souladu s jejich schvalovacími postupy (např. kde jste propojili váš účet GSK s účtem na sociálních sítích), a od vašich pacientů (např. když nám sdělí, že jste jejich poskytovatelem zdravotních služeb). Můžeme kombinovat informace, které o vás máme z různých zdrojů, včetně informací, které jste nám poskytli.

jak používáme vaše osobní údaje

Používáme vaše osobní údaje, abychom:

A.    vám mohli poskytovat služby a také abychom:

 • mohli personalizovat obsah na našich digitálních platformách tak, aby odpovídal vašemu uživatelskému profilu nebo tomu, co se vám líbí a nelíbí, a zlepšovat naše služby;
 • vám mohli poskytovat informace, včetně marketingových sdělení, prostřednictvím vybraných kanálů, například e-mailem;
 • abychom se dozvěděli o vaší odborné praxi a zájmech, pokud jste lékař,

B.   vás mohli kontaktovat a také abychom:

 • mohli reagovat na vaše otázky a žádosti ohledně služeb a získat od vás zpětnou vazbu,
 • mohli zasílat důležitá upozornění, například změny smluvních podmínek a zásad, a
 • mohli zasílat technická oznámení, aktualizace, bezpečnostní upozornění, zprávy o podpoře a administrativní zprávy.

C.   mohli řídit každodenní činnosti a také abychom:

 • dodržovali platné zákony, pravidla, nařízení, zásady, zákoníky a oborová/pracovní pravidla a nařízení,
 • splňovali požadavky nebo žádosti místních a zahraničních regulačních orgánů, vlád, soudů a orgánů činných v trestním řízením, dodržovali soudní řízení, nebo v souvislosti s jakýmkoliv soudním sporem, a
 • mohli vyšetřovat a činit opatření proti uživatelům, kteří poruší naše pravidla nebo se dopustí nezákonného chování nebo chování, které poškozuje druhé nebo majetek druhých.

D.  mohli zlepšovat každodenní činnosti, a to také:

 • k interním účelům jako auditům, analýze dat a výzkumu, a tak mohli poskytovat a zlepšovat digitální platformy, obsah a služby společnosti GSK,
 • kvůli monitorování a analýze trendů, používání a činností souvisejících s našimi produkty a službami, abychom zjistili, které části našich digitálních platforem a služeb jsou nejzajímavější, a mohli zlepšovat design a obsah platforem, a
 • abychom se ujistili, že vám poskytujeme aktuální informace.

na jakém základě používáme vaše osobní údaje

 • K zákonným obchodním účelům: použití vašich osobních údajů nám pomáhá provozovat a zlepšovat naše podnikání a minimalizovat narušení služeb, které vám můžeme nabídnout. Také nám umožňují přizpůsobit naši komunikaci tak, aby byla relevantnější, a zajistit, aby byla vaše zkušenost s našimi produkty a službami efektivní a účinná.
 • Kvůli dodržování právních závazků a jiných žádostí o informace: dodržování zákonů, nařízení, pravidel, zákoníku a zásad je pro nás důležité a chtěli bychom je dodržovat stejně jako jiné požadavky nebo žádosti o informace uvedené v tomto oznámení. Mají vliv na chod našeho podnikaní a pomáhají nám maximálně zabezpečit naše produkty a služby. Pokud používáme vaše osobní údaje k těmto účelům, můžete si být jistí, že učiníme opatření na ochranu vašich osobních údajů, pokud je to možné.
 • Váš souhlas: občas můžeme potřebovat váš souhlas, abychom mohli použít vaše osobní údaje k jednomu nebo více z výše uvedených účelů. Více informací o právech, která máte, pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, naleznete v části Vaše práva .

jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vždy uchováváme vaše osobní údaje po zákonem stanovenou dobu. Vaše údaje uchováme také tehdy, pokud je to nutné v souvislosti s žalobou nebo vyšetřováním, které se týká společnosti GSK.

V ostatních případech uchováme vaše osobní údaje dva roky ode dne, kdy jste byli aktivní na webových stránkách gskhealthpartner.com, nebo:

 • pokud jsme vám poskytli vzorky produktů, uchováváme vaše osobní údaje (například podepsanou účtenku za vzorky) maximálně tři roky,
 • pokud jste se účastnili našich sjezdů, uchováváme vaše osobní údaje maximálně sedm let,
 • pokud jste nás kontaktovali s dotazem nebo žádostí, uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné k zodpovězení vašeho dotazu nebo žádosti.

s kým sdílíme vaše osobní údaje

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s následujícími osobami:

 • členy skupiny společností GSK, a

následujícími třetími stranami:

 • našimi zástupci a dodavateli, včetně poskytovatelů služeb technické podpory, například analýzy dat, hostingu a technické podpory,
 • našimi odbornými poradci a auditory,
 • našimi přidruženými společnostmi,
 • regulačními orgány, vládami a orgány činnými v trestním řízení,
 • soudy, tribunály, rozhodci nebo jinými soudními výbory, a
 • dalšími třetími stranami v souvislosti s prodejem, sloučením, koupí nebo reorganizací celé naší společnosti nebo její části, nebo provedením podobné změny podnikání (včetně potenciálního nebo skutečného kupujícího této společnosti nebo poradce kupujícího).

Více informací o zachování bezpečnosti vašich osobních údajů při sdílení s dalšími stranami naleznete v části Ochrana vašich osobních údajů.

země, kam předáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje může zpracovávat společnost GSK, její přidružené společnosti a důvěryhodní externí dodavatelé po celém světě, včetně států, kde nemusejí zákony o ochraně osobních údajů odpovídat zákonům vaší země nebo poskytovat stejnou míru ochrany.

Mezi tyto země mohou patřit: Spojené státy nebo Indie a také státy Evropské unie.

Učiníme přiměřená opatření, abychom zajistili, že jsou vaše osobní údaje chráněné a zabezpečené během předávání mimo vaši zemi v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.  Mezi tato opatření patří smlouvy o předávání údajů zavádějící standardní doložky o ochraně osobní údajů.  Více informací o smlouvách o předávání údajů naleznete zde.

Webové stránky, které nevlastníme nebo neřídíme

Čas od času můžeme uvést odkazy na webové stránky nebo aplikace, které nevlastníme nebo neřídíme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na tyto webové stránky nevztahuje. Pokud se rozhodnete tyto webové stránky používat, přečtěte si právní prohlášení a prohlášení o ochraně osobních údajů na jednotlivých webových stránkách nebo mobilních aplikacích, které navštívíte, abyste zjistili jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

jak chráníme vaše osobní údaje

Používáme různá bezpečnostní opatření a technologie na ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, použití, zveřejnění, změně nebo zničení v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud například sdílíme vaše osobní údaje s externími dodavateli, můžeme uzavřít písemnou dohodu, která zavazuje dodavatele zachovat důvěrnost údajů, a zavést vhodná bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti vašich údajů.

vaše práva související s vašimi osobními údaji

Můžete být oprávněni:

 • se odhlásit ze zpracování osobních údajů k přímým marketingovým účelům (ke kterým jste se dříve přihlásili);
 • se zeptat společnosti GSK na zpracování vašich osobních údajů, včetně poskytnutí kopie vašich osobních údajů;
 • požádat o opravu a/nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud společnost GSK zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu);
 • požádat o zaslání nebo převedení osobních údajů, které jste poskytli společnosti GSK, jiné organizaci ve strojově čitelném formátu, a
 • podat stížnost k místnímu dozorčímu úřadu, pokud byla porušena vaše práva na soukromí nebo jste utrpěli škodu v důsledku nezákonného zpracování vašich osobních údajů.

Kdykoliv máte možnost s námi sdílet vaše osobní údaje, můžete se rozhodnout, že to neuděláte. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud jste poskytli souhlas se zpracováním a později se rozhodnete jej odvolat, budeme vaše rozhodnutí respektovat v souladu s našimi právními závazky.

Může to znamenat, že nejsme schopni provádět činnosti nutné k dosažení uvedených účelů zpracování (viz Jak používáme vaše osobní údaje?) nebo že nemůžete používat služby a produkty, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli odvolat váš souhlas, může společnost GSK dál zpracovávat vaše osobní údaje v zákonem požadovaném nebo jinak povoleném rozsahu, zejména v souvislosti s povinností podávání hlášení, například hlášení nepříznivých účinků.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů (včetně uplatnění vašich práv), nebo pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás na: EU.DPO@GSK.com

Pokud nás kontaktujete, uveďte prosím název webových stránek, které jste navštívili, a sdělte nám, jak se vámi můžeme spojit.

Dotazy zákazníků: customer.relations@gsk.com

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com.

Kontaktní informace dalších míst společnosti GSK naleznete na http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Anglie. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je EU.DPO@GSK.com.