Podmínky používání

Aktualizováno: [zrevidovat ke dni dokončení LOC]

Tyto webové stránky („Webové stránky“) jsou majetkem společnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited („GSK“). Používáním těchto Webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto Webové stránky.

Společnost GSK si vyhrazuje právo kdykoliv na vlastní uvážení změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto podmínek používání. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat podmínky používání kvůli případným změnám. Podmínky používání naleznete na hypertextovém odkazu ve spodní části webových stránek. Pokud používáte Webové stránky i po aktualizaci podmínek používání, souhlasíte s tím, že jsou tyto revize pro vás závazné.

Informace poskytované na těchto Webových stránkách slouží pouze k obecně informačním a vzdělávacím účelům. Tyto Webové stránky mohou obsahovat informace o onemocněních a jejich léčbě. Pokud jste zdravotnický pracovník, nenahrazují informace na těchto webových stránkách váš vlastní lékařský úsudek. Pokud jste nemocní, vyhledejte lékařskou pomoc kvalifikovaného lékaře. Informace na Webových stránkách nejsou určeny k tomu, aby byly sami o sobě používány k poskytování konkrétních lékařských rad nebo doporučení.

Oprávnění uživatelé

Webové stránky jsou určeny pouze pro zdravotní pracovníky a studenty v oboru zdravotnictví. Používáním těchto Webových stránek potvrzujete, že máte oprávnění pracovat jako zdravotní pracovník v zemi, pro kterou jsou tyto Webové stránky určené, nebo studujete, abyste toto oprávnění získali.

POUZE PRO ZDRAVOTNÍ PRACOVNÍKY: Vezměte prosím na vědomí, že použití všech léků musí odpovídat schváleným souhrnným informacím o přípravcích. Před předepsáním jakéhokoliv léku by si měli zdravotní pracovníci přečíst schválené souhrnné informace o daném přípravku v jejich zemi.

Účty, hesla, bezpečnost

Pokud se rozhodnete, že si založíte účet (včetně nastavení ID a hesla), jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti informací na vašem účtu a za všechny činnosti provedené na vašem účtu.

Celosvětové produkty

Stránky společnosti GSK obsahují informace o celosvětových produktech a službách, které nemusejí být dostupné ve všech lokalitách. Zmínka o produktu nebo službě společnosti GSK na Webových stránkách GSK neznamená, že tento produkt nebo služba je nebo bude dostupný ve vaší lokalitě.

Aktuálnost informací

Společnost GSK vynakládá přiměřené úsilí na aktualizaci svých Webových stránek, některé informace však mohou postupem času zastarat. Společnost GSK neposkytuje žádné záruky nebo prohlášení ohledně spolehlivosti, přesnosti, vhodnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Informace na těchto Webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“.

Používání a přístup

Tyto Webové stránky si můžete volně prohlížet, nicméně k materiálům z Webových stránek můžete mít přístup a stáhnout si je pouze pro své vlastní nekomerční použití. Všechna autorská práva a jiná oznámení o vlastnictví obsažená ve stažených materiálech musejí být zachována. Jiné použití materiálů z těchto Webových stránek není bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti GSK povoleno.

Povolení k přístupu na Webové stránky je dočasné a společnost GSK si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit služby poskytované na těchto Webových stránkách bez předchozího upozornění. Společnost GSK neodpovídá za to, když jsou Webové stránky kdykoliv a jakoukoliv dobu nedostupné. Společnost GSK si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit jakékoliv účty, které jste na Webových stránkách založili, pokud porušíte podmínky používání.

Ochranné známky / vlastnická práva

Má se za to, že všechny ochranné známky, které se objeví na Webových stránkách bez ohledu na to, jestli jsou velkými písmeny nebo se symbolem ochranné známky, jsou ochrannými známkami společnosti GSK, jejích přidružených společnost, poskytovatelů licence nebo partnerů ze společného podniku, není-li uvedeno jinak. Má se za to, že vše, co vidíte a čtete na těchto Webových stránkách, je chráněno autorským právem, případně má společnost GSK povolení k jejich používání, není-li uvedeno jinak, a tyto informace nelze používat jinak, než jak je uvedeno v podmínkách používání nebo v textu na Webových stránkách bez písemného povolení společnosti GSK. Používáním Webových stránek nezískáváte licenci nebo nárok na jakékoliv autorské právo skupiny společností GSK (včetně patentů, ochranných známek a autorských práv) nebo třetích stran. Zneužívání těchto ochranných známek, autorských práv nebo jiných materiálů nebo jejich používání jiným způsobem, než jak je povoleno v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může být v rozporu se zákonem o autorských právech, zákonem ochranných známkách nebo jinými zákony, předpisy nebo nařízeními.

Společnost GSK si nenárokuje vlastnictví žádné ochranné známky třetí strany uvedené na těchto Webových stránkách ani jakékoliv spojení s nimi. Účelem těchto ochranných známek třetích stran je pouze odlišit produkty a služby příslušných vlastníků. Z používání těchto ochranných známek nelze vyvozovat sponzorství nebo podporu ze strany společnosti GSK.

Vyloučení reklamy

Kvůli zájmu nebo pohodlí uživatelů Webových stránek můžeme uvádět odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost GSK neodpovídá za obsah webových stránek, na které uvedla odkaz, ale které nevlastní, a není odpovědná za informace nebo názory na jakýchkoliv webových stránkách třetích stran nebo za porušení či zanedbání zásad ochrany osobních údajů třetích stran.

Údaje, které nám poskytujete

Kromě údajů, na než se vztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů, se veškerá komunikace nebo materiály, které přenesete na Webové stránky nebo jejich prostřednictvím, včetně údajů, dotazů, komentářů, nápadů, know-how a podobně, považují a budou považovat za nedůvěrné a nechráněné. Společnost GSK nemá v souvislosti s těmito informacemi žádné povinnosti a může tyto informace volně používat, zveřejňovat, kopírovat nebo publikovat bez jakýchkoliv omezení, a to i ke komerčním účelům, aniž by za to uživatelům musela platit.

Odpovědnost

S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, a kromě záruk výslovně uvedených v těchto podmínkách používání, jsou vyloučeny jakékoliv podmínky, záruky, práva nebo povinnosti, které by z těchto podmínek používání jinak vyplývaly nebo je ukládal zákon.

Webové stránky používáte na vlastní nebezpečí a společnost GSK není v žádném případě odpovědná za škody (mimo jiné včetně přímých, náhodných, následných, nepřímých nebo represivních ztrát nebo škod, nebo škod v důsledku ztráty zisku, ztráty údajů nebo přerušení provozu) vyplývajících z vašeho přístupu, používání nebo neumožnění přístupu nebo používání Webových stránek, nebo chyb či opomenutí v jejich obsahu. To se týká také poškození vašeho počítače nebo jiného majetku, včetně poškození počítačovými viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může kontaminovat váš počítač nebo jiný majetek v souvislosti s používáním těchto Webových stránek, včetně stahování souborů nebo jiného obsahu z Webových stránek.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Tato smlouva o podmínkách používání a vaše používání Webových stránek se řídí anglickým právem bez ohledu na zásady o kolizi norem. Tyto podmínky používání, jejich předmět a znění (jakož i veškeré nesmluvní spory a nároky) se řídí anglickým právem. Výslovně chápete a souhlasíte, že se podřídíte osobní a výlučné soudní pravomoci soudů Anglie a Walesu.

Nadpisy použité v těchto podmínkách používání slouží pouze pro usnadnění orientace a neurčují význam nebo výklad těchto podmínek používání.