Voltaren 23,2 mg/g gel

Voltaren 23,2 mg/g gel product image

Voltaren 23,2 mg/g gel − eases joint pain and inflammation. Apply every 12 hour, once In the morning and once in the evening.

Applied every 12 hours.

Provides relief from joint pain through an anti-inflammatory action.1

Contains diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with analgesic, anti-inflammatory and properties.2

Voltaren gel improves the mobility of the joints and reduces the time to normal function3

Voltaren gel reduces the time to normal function3

Voltaren gel reduces the time to normal function3 (measured as Karlsson scoring scale).

In a study1 of ankle sprain (VOPO-P-307), treatment with Voltaren 23.2 mg/g gel was shown to effectively relieve pain. Two days after starting treatment, patients treated with Voltaren Gel 23.2 mg/g experienced a 32 mm decrease in Pain of Movement (POM), whereas POM in the placebo group had only been reduced by 18 mm (p <0.0001). POM after four days, which was the primary endpoint, decreased by 49 mm on a 100 mm visual analog scale (VAS) in patients using Voltaren Gel 23.2 mg/g, compared to the 25.4 mm decrease observed in the placebo group. Voltaren Gel 23.2 mg/g showed statistically significantly better effect compared to placebo (p <0.0001).

Further evidence for the effect of Voltaren Gel 23.2 mg/g is shown by the median time to a 50% reduction in POM every 4 days after starting treatment in the Voltaren Gel 23.2 mg / g group, versus 8 days after starting treatment in the placebo group. (p <0.0001). Thus, treatment with Voltaren Gel 23.2 mg / g is considered to accelerate healing by 4 days

How to use Voltaren Gel 3

Apply Voltaren 23.2 mg/g gel every 12 hour, once In the morning and once in the evening

Voltaren 23.2 mg/g gel is applied to the painful or inflamed area twice daily and gently applied to the skin.After application, the hands should be wiped with an absorbent paper (eg paper towels) or wet wipes and then washed, except when the hands are treated. The absorbent paper or wipes should be disposed of in the trash after use.

Low systemic exposure

Voltaren logo

Low systemic absorption

The concentration of diclofenac has been measured in plasma, synovial tissue and synovial fluid following cutaneous administration the hand and knee joints. The maximum plasma concentration is approximately 100-fold lower than with oral administration of the corresponding amount of diclofenac. Diclofenac is 99.7% bound to serum proteins, mainly albumin (99.4%).3

What can Voltaren 23,2 mg/g gel do for Nora?

Nora

Nora needs to regain mobility by easing joint stiffness

Nora wakes up with joint pain and stiffness each morning and has difficulty climbing stairs but does not want this to control her life or her choices.Nora tries to stay active by gardening and going for walks, but this can sometimes be a struggle.She wants relief from her pain so that she can do the things she enjoys.Voltaren 23,2 mg/g gel provides joint pain relief4 in a convenient, twice-daily application.

Recommend Voltaren 23,2 mg/g gel to your patients for relief of joint pain and inflammation applied twice daily

Voltaren 23,2 mg/g gel product image

Voltaren 23,2 mg/g gel

For patients who are looking for relief from joint pain and inflammation, using a topical formulation.

Voltaren 23,2 mg/g gel product details

 • Ingredienser3

  1 gram Voltaren 23,2 mg/g gel innehåller 23,2 mg (2,32%) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 20 mg diklofenaknatrium.

  Hjälpämnen med känd effekt:Voltaren 23,2 mg/g gel innehåller 50 mg propylenglykolper gram gel. Voltaren 23,2 mg/g gel innehåller 0,2 mg butylhydroxitoluen per gram gel.

  Andre hjälpämnen er Butylhydroxitoluen, Karbomer, Kokoylkaprylokaprat, Dietylamin, Isopropylalkohol, Flytande paraffin, Makrogolcetostearyleter, Oleylalkohol, Propylenglykol, Eukalyptusparfym, Renat vatten

 • Dosering och administreringssätt3

  Endast for utvärtes bruk. Patienten bör konsultera läkare om behandlingen inte givit avsedd lindring efter behandling i 7 dagar eller om symptomen förvärras.Vuxna och ungdomar över 14 års ålderVoltaren gel appliceras på det smärtande eller inflammerade området 2 gånger dagligen och smörjs varsamt in i huden. Mängden gel anpassas till det påverkade områdets storlek: 2-4 g Voltaren gel (5-10 cm gelsträng) räcker till behandling av en yta på 400-800 cm2. Maximal dygnsdos är 8 g gel.Efter applicering ska händerna torkas med ett absorberande papper (t.ex. hushållspappaer) eller våtservetter och därefter tvättas, utom när det är händerna som behandlats. Det absorberande pappret eller våtservetterna ska kastas i papperskorgen efter användning. Behandlingstiden beror på indikationen och den kliniska responsen. Gelbehandlingen bör ej pågå längre än 14 dagar vid muskel- eller ledskada annat än på läkares inrådan.

  Barn och ungdomar under 14 års ålderTillgängliga data avseende effekt och säkerhet vid behandling av barn och ungdomar under 14 år är begränsade (se avsnitt 4.3 Kontraindikationer).

  ÄldreSamma dosering kan användas som för vuxna.

 • Varningar och försiktighet3

  Risken för systemiska biverkningar (biverkningar som förekommer vid användning av systemiska former av diklofenak) ska övervägas om Voltaren gel används vid högre doser och under längre period än rekommenderat. Gelen bör därför användas med försiktighet av patienter med nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion såväl som av patienter med aktiva peptiska sår i magsäck eller tolvfingertarm (se även produktinformation för systemiskt använt diklofenak).

  Voltaren gel ska inte användas på patologiskt förändrad hud, t ex eksem, akne, infekterad hud eller öppna sår. Kontakt med ögon och slemhinnor ska undvikas och läkemedlet får under inga omständigheter intas peroralt.Direkt solljus, även solarium, bör undvikas under behandlingen och 2 veckor därefter då risk för fotosensibilitetsreaktioner inte kan uteslutas.

  Voltaren gel får ej användas tillsammans med lufttäta förband. Vid stukningar kan leden stödjas med bandage, men lindningen får ej vara så hård att blodcirkulationen stryps.Gelen innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Gelen innehåller också butylhydroxitoluen som kan ge hudirritation (t.ex. kontaktdermatit) eller irritation i ögon och på slemhinnor.

  Den rekommenderade tiden för behandling ska inte överskridas, på grund av att risken för utveckling av kontaktdermatit ökar med tiden.

  Behandlingen avbrytes om utslag uppträder efter applicering.

  Kontraindikationer3

  • Känd överkänslighet mot diklofenak eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
  • Patienter som fått symptom på astma, angioödem, urtikaria eller akut rinit vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur (NSAID).
  • Tredje trimestern av graviditeten.

  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  På grund av den ringa systemiska absorptionen av diklofenak vid kutan gelbehandling är interaktioner av denna typ osannolika.

 • Biverkningar

  Biverkningarna sammanfattas i nedanstående tabell enligt klassificeringen av organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000), Mycket sällsynta (<1/10000) och Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

  Biverkningar som observerats efter godkännandet för försäljning är rapporterade på frivillig basis i en okänd population, frekvensen av dessa biverkningar är inte känd men är sannolikt sällsynta eller mycket sällsynta.

  Body system

  Adverse reaction

  Frequency

  Infektioner och infestationer

  Mycket sällsynta

  Pustulösa utslag.

  Immunsystemet

  Mycket sällsynta

  Angioödem, överkänslighet (inklusive urticaria).

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mycket sällsynta

  Astma.

  Hud och subkutan vävnad Vanliga Dermatit (inkl. kontaktdermatit), hudutslag, erytem, eksem, klåda.
  Sällsynta Bullös dermatit.
  Mycket sällsynta Ljuskänslighetsreaktioner.

  Rapportering av misstänkta biverkningarDet är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Voltaren 23,2 mg/g gel – applied twice a day to relieve pain and inflammation

Register Now

Register Now

Join the community.

Click here to register

Educational resources

Educational resources

Access more information

FIND OUT MORE

Patient care resources

Patient care resources

Download information on joint pain for your patient.

FIND OUT MORE