Voltaren 11,6 mg/g gel

Double Effect with NoMess cap product image

Voltaren 11,6 mg/g gel − relieves pain, reduces inflammation and speeds up healing of sprains and strains1–3

Provides local muscle pain relief,1,4,5 now with NoMess applicator.

Contains diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Voltaren 11,6mg/g gel Double Effect video

Voltaren 11,6 mg/g gel is formulated to help the anti-inflammatory ingredient get through the skin.5

After topical application, diclofenac penetrates through the skin and into the tissues beneath.8 It is retained in the muscle and other tissues that are often the source of pain.8,9

When it comes to topical NSAIDs, formulation can be more important than concentration.10 The gel formulation possesses the advantages of both gels and emulsions, favouring ease of absorption and -application.

Voltaren 11,6 mg/g gel penetrates through the skin enabling local treatment against pain and inflammation.4,5

WATCH VIDEO

Graph showing pain relief with Voltaren 11,6mg/g gel - versus placebo

Relieves pain and reduces inflammation1–3

In a randomised, double-blind, placebo-controlled study of patients with acute neck pain, Voltaren 11,6 mg/g gel - delivered significantly greater reduction in pain-on-movement and pain-at-rest – over three times that of placebo. Additionally, recovery time was about twice as fast as placebo.1*

*Recovery time was defined as a clinically relevant decrease in pain plus an increase in neck function.72 patients with acute neck pain received 2 g Voltaren double Effect (1.16%) Emulgel four times daily or placebo for 5 days.

Local muscle pain relief1,4,5 with NoMess

NoMess applicator directions and product image

NoMess applicator: making Voltaren even better

Over a quarter of patients (27%) say that physical contact with the gel* stops them using a topical analgesic.14

The NoMess applicator allows patients to get Voltaren 11,6 mg/g gel directly to the point of pain,1,4,5 while keeping hands and fingers clean.

*Or odour.

Very low systemic absorption

Applying Voltaren 11,6mg/g gel - Double Effect

Voltaren 11,6 mg/g gel - Low systemic exposure15,16

Due to low systemic absorption, interactions with other medicinal products are unlikely.8,15,16

Supported by guidance from NICE

First-line medication use

To improve pain, inflammation and recovery after sprains and strains, guidance from 'Läkemedelsboken', recommends topical NSAIDs could be used for such acute pains, or in case of inflammation, cox inhibitors may be appropriate as an add-on to paracetamol.

References:
https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html (Swedish medical products agency)

What can Voltaren 11,6 mg/g gel - do for Ben?

Ben

Ben wants pain relief

Ben balances the demands of his full-time job with taking care of two young children.

He enjoys going to the gym or exercising outdoors and loves nothing more than playing with his children.

The last thing he needs is pain from a sprain or strain affecting his life. Voltaren 11,6 mg/g gel speeds recovery by relieving pain and reducing inflammation and swelling,1 so Ben can get back on with his life.

What can Voltaren 11,6 mg/g gel with NoMess applicator do for Peter?

Peter

Peter wants pain relief

Peter is a senior manager in a large multi-national company with a demanding commute. By the time he has driven 2 hours in each direction, he is usually experiencing pain in his left knee.

On days when his pain is troublesome he needs pain relief that will allow him to get comfortable, so his evening is not disrupted.

Peter has been seeing a physiotherapist regularly since his youth and prefers using topical treatments. He has recently moved on to using the one with the applicator – which he has found useful not only for keeping his hands clean during application but also helps him to apply in the exact place to obtain the relief he needs.

Voltaren 11,6 mg/g gel speeds recovery by relieving pain and reducing inflammation,1 to help Peter get on with his daily activities.

Recommend Voltaren 11,6 mg/g to your patients for reduction of muscle pain and inflammation

Double Effect with NoMess cap product image

Voltaren 11,6 mg/g gel

For patients who are looking for relief from sprains and strains, using a topical formulation.

Voltaren 11,6 mg/g gel

 • Kvalitativ och kvantitativ sammansättning15 och förteckning över hjälpämnen

  1 gram Voltaren 11,6 mg/g gel innehåller 11,6 mg (1,16%) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

  Innholder også karbomer, makrogolcetostearyleter, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, propylenglykol, flytande paraffin, parfymcreme 45 (innehåller bensylbensoat), renat vatten.

 • Dosering och administreringssätt

  Endast for utvärtes bruk. Patienten bör konsultera läkare om behandlingen inte givit avsedd lindring efter behandling i 7 dagar eller om symptomen förvärras.

  Vuxna och ungdomar över 14 års ålder
  Voltaren gel appliceras på det smärtande eller inflammerade området 3 till 4 gånger dagligen och smörjs varsamt in i huden. Mängden gel anpassas till det påverkade områdets storlek: 2-4 g Voltaren gel (6-12 cm gelsträng) räcker till behandling av en yta på 400-800 cm². Maximal dygnsdos är 16 g gel. Efter applicering ska händerna torkas med ett absorberande papper (t.ex. hushållspappaer) eller våtservetter och därefter tvättas, utom när det är händerna som behandlats. Det absorberande pappret eller våtservetterna ska kastas i papperskorgen efter användning.

  Behandlingstiden beror på indikationen och den kliniska responsen. Gelbehandlingen bör ej pågå längre än 14 dagar vid muskel- eller ledskada annat än på läkares inrådan.

  Barn och ungdomar under 14 års ålder
  Tillgängliga data avseende effekt och säkerhet vid behandling av barn och ungdomar under 14 år är begränsade (se avsnitt 4.3 Kontraindikationer).

  Äldre
  Samma dosering kan användas som för vuxna.

 • Varningar och försiktighetsmått

  Risken för systemiska biverkningar (biverkningar som förekommer vid användning av systemiska former av diklofenak) ska övervägas om Voltaren gel används vid högre doser och under längre period än rekommenderat (se avsnitt 4.2). Gelen bör därför användas med försiktighet av patienter med nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion såväl som av patienter med aktiva peptiska sår i magsäck eller tolvfingertarm (se även produktinformation för systemiskt använt diklofenak).

  Voltaren gel ska inte användas på patologiskt förändrad hud, t ex eksem, akne, infekterad hud eller öppna sår. Kontakt med ögon och slemhinnor ska undvikas och läkemedlet får under inga omständigheter intas peroralt.

  Direkt solljus, även solarium, bör undvikas under behandlingen och 2 veckor därefter då risk för fotosensibilitetsreaktioner inte kan uteslutas.

  Voltaren gel får ej användas tillsammans med lufttäta förband. Vid stukningar kan leden stödjas med bandage, men lindningen får ej vara så hård att blodcirkulationen stryps.

  Gelen innehåller propylenglykol och bensylbensoat som kan ge hudirritation.

  Den rekommenderade tiden för behandling ska inte överskridas, på grund av att risken för utveckling av kontaktdermatit ökar med tiden.

  Behandlingen avbrytes om utslag uppträder efter applicering.

  Kontraindikationer

  Känd överkänslighet mot diklofenak eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt om Kvalitativ och kvantitativ sammansättning15 och förteckning över hjälpämnen

  Patienter som fått symptom på astma, angioödem, urtikaria eller akut rinit vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur (NSAID).

  Tredje trimestern av graviditeten.

 • Biverkningar

  Biverkningarna sammanfattas i nedanstående tabell enligt klassificeringen av organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:
  Mycket vanliga (≥1/10)
  Vanliga (≥1/100 till <1/10)
  Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100)
  Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000)
  Mycket sällsynta (<1/10000)
  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

  Biverkningar som observerats efter godkännandet för försäljning är rapporterade på frivillig basis i en okänd population, frekvensen av dessa biverkningar är inte känd men är sannolikt sällsynta eller mycket sällsynta.

  Infektioner och infestationer

  Mycket sällsynta

  Pustulösa utslag.

  Immunsystemet

  Mycket sällsynta

  Angioödem, överkänslighet (inklusive urticaria).

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Mycket sällsynta Astma.
  Hud och subkutan vävnad
  Vanliga Dermatit (inkl. kontaktdermatit), hudutslag, erytem, eksem, klåda
  Sällsynta Bullös dermatit.
  Mycket sällsynta Ljuskänslighetsreaktioner.

Voltaren 11,6 mg/g gel relieves pain, reduces inflammation1–3

Man clutching ankle

Musculoskeletal pain

Learn more about strains and sprains and how they can be relieved.

FIND OUT MORE

Educational resources

Educational resources

Access detailed clinical information on Voltaren Double Effect Emulgel.

FIND OUT MORE

Patient care resources

Patient care resources

Download information on muscle pain.

FIND OUT MORE