Nicotinell products

Nicotinell product range

Combination treatment – for heavy smokers or those who have previously failed to quit

A range of products to help provide relief from nicotine cravings.

Couple running on the beach

NRT allows patients to decrease their nicotine intake, as both the physical and behavioural dependency is reduced1-3.

It is highly recommended to combine NRT with other treatment such as counseling, advice or support from healthcare professionals to facilitate smoking cessation3.

Couple with iPad

How NRT works

Many smokers trying to quit experience withdrawal symptoms and cravings that may be hard to overcome with willpower alone. NRT products deliver lower levels of therapeutic nicotine without the 7000 other chemicals found in tobacco smoke.

 • Approximately 70-90% of smokers say that withdrawal symptoms and cravings are the reason they are not able to quit smoking. Nicotine replacement therapy (NRT) can help relieve physical withdrawal symptoms3
 • NRT addresses your customers’ physical need to smoke using consistent, controlled therapeutic nicotine to wean them down gradually4-6.
 • NRT helps manage withdrawal symptoms, which manifest within the first 1-2 days, peak within the first week and gradually dissipate over 3-4 weeks7.
 • Cravings are often psychologically motivated and can last for months. The use of behavioural programmes in conjunction with NRT can improve success3.

Recommend Nicotinell to help your customers and patients kick the habit for good

Nicotinell gum

Nicotinell medicated chewing gum

For the treatment of tobacco addiction by relieving nicotine cravings, thereby facilitating smoking cessation in smokers who are motivated to quit or to facilitate smoking reduction in smokers who cannot or are unwilling to quit smoking.

Nicotinell medicated chewing gum is available in the following flavors:

 • Fruit
 • Lakrits
 • Mint
 • Peppermint
 • Tropisk frukt
 • Spearmint

Available in 2 mg and 4 mg, in pack sizes of 24, 96 and 204.

Nicotinell lozenge

Nicotinell compressed lozenge

For the treatment of tobacco addiction by relieving withdrawal symptoms such as smoking cravings, which facilitates smoking cessation or temporary smoking reduction in smokers who are motivated to quit smoking. The end goal for tobacco use is to cease permanently.

Nicotinell lozenge is available in a fresh, minty flavor. Customers can use the lozenges discreetly to help them stop smoking at work or on other occasions where they cannot chew gum.

Available in 1 mg and 2 mg, in pack sizes of 36, 96 and 204.

Nicotinell patch

Nicotinell 24 hour transdermal patch

Nicotinell transdermal patch reduces withdrawal symptoms in connection with smoking cessation and thereby reduces the risk of relapse to smoking.

Supply of nicotine when using Nicotinell transdermal patches is likely to be less risky than when smoking, as the other harmful constituents found in tobacco smoke are being avoided. The nicotine is stored in the Nicotinell patch and is slowly absorbed into the body through the skin providing 24 hour nicotine craving relief.

By using the patches for 24 hours, customers will have nicotine in their blood when they wake up, so they’ll be ready to face the morning cravings more easily.

Nicotinell patches are available in three strengths: 7 mg, 14 mg and 21 mg in pack sizes of 7 and 21 patches.

Nicotinell product range details

 • Produktinformation – Nicotinell medicinskt tuggummi

  Nicotinell Fruit/ Lakrits/ Mint/ Peppermint/ Tropisk frukt/ Spearmint 2 mg och 4 mg tuggummi med nikotin.

  Terapeutiska indikationer: För behandling av tobaksberoende genom att lindra nikotinbegär, och därigenom underlätta rökavvänjning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

  Dosering: För fullständig information, se produktresumé.

  Tuggummi 2 mg: kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster (gäller endast smakerna: Fruit, Lakrits och Mint). Tuggummi 4 mg: används ensamt.

  Vuxna 18 år och äldre

  Behandling med enbart Nicotinell tuggummi

  Tuggummistyrka skall väljas med utgångspunkt från nikotinberoendet. Vid högt beroende eller vid tidigare misslyckande med att sluta röka efter att ha använt 2 mg tuggummi, bör 4 mg användas. I övriga fall skall 2 mg användas.

  Vid eventuell biverkan när hög dos används, bör övergång till låg dos ske.

  Startdosen bestäms utifrån individens nikotinberoende.

  Ett tuggummi tas när rökbegäret sätter in.

  Normalt tas 8-12 tuggummin per dag, upp till en maximal dygnsdos av 15 tuggummin à 4 mg alternativt 24 tuggummin à 2 mg.

  Kännetecknande för tuggummin som läkemedelsform är att nikotinhalten i blodet kan variera mellan individer. Doseringsintervallet bör därför anpassas individuellt inom ramen för angiven maximaldos.

  Rökavvänjning: Rökare bör avstå helt från att röka under behandling med Nicotinell tuggummi. Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter reduceras nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskat till 1-2 tuggummin per dag. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin ska inte pågå i mer än 12 månader såvida inte den potentiella fördelen överväger den potentiella risken för rökaren*. Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.

  Rökreduktion: Nicotinell tuggummi används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om en minskning av antalet cigaretter per dag inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas. Försök att sluta röka bör göras så snart rökaren känner sig beredd, dock inte senare än 6 månader efter behandlingsstart. Om det inte är möjligt att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingsstart sökes professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin ska inte pågå i mer än 12 månader såvida inte den potentiella fördelen överväger den potentiella risken för rökaren*. Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.

  *Patienter som försöker sluta röka behöver ofta flera försök innan rökavslut uppnås.

  Dessutom kan vissa patienter behöva använda av nikotinersättningsterapi längre än 12 månader. Även om ingen säkerhets- eller effektdata finns tillgänglig för att stödja den långsiktiga användningen av nikotinersättningsterapi under längre än 12 månaders, rekommenderas att utvärdering av dosering och administrering för fortsatt behandling efter 12 månader, inklusive övervägande av eventuell ändring av beteendestöd eller kombinationsterapi för ökad effektivitet.

  Behandling med Nicotinell tuggummi i kombination med Nicotinell depotplåster:

  Personer som känner röksug eller abstinensbesvär trots användning av nikotinläkemedel, eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga. lokala biverkningar eller som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell tuggummin kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi. Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi rekommenderas även för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag, eller rökare som tar sin första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet.

  Användare bör sluta röka helt under kombinationsbehandling med Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi.

  Inledande kombinationsbehandling: Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar dagligen i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi. Minst 4 tuggummin (2 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 tuggummin tillräckligt. Högst 24 tuggummin per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.

  Plåstret appliceras på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bålen, armarna eller höfterna. Plåstret pressas under 10-15 sekunder mot huden. För att minimera risken för lokal irritation bör placeringen av Nicotinell depotplåster alterneras mellan olika applikationsställen. Händerna bör tvättas noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.

  Reduktion av nikotindos: Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att plåster med lägre styrka används, dvs plåster 14 mg/24 timmar under 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar under ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 2 mg. Därefter reduceras antalet 2 mg tuggummin successivt i upp till 12 månader. Alternativt kan användning av plåster avbrytas och antalet 2 mg tuggummin reduceras successivt i upp till 12 månader.

 • Produktinformation – Nicotinell sugtablett

  Nicotniell komprimerad sugtablett 1 mg och 2 mg med nikotin

  Terapeutiska indikationer: För behandling av tobaksberoende genom lindring av abstinenssymtom så som rökbegär (se avsnitt 5.1), vilket underlättar rökavvänjning eller tillfällig rökreduktion hos rökare som är motiverade att sluta röka. Det slutliga målet är att tobaksanvändningen ska upphöra permanent. Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.

  Dosering: Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt (a) eller i kombination med Nicotinell depotplåster (b).

  Vuxna och äldre

  (a) Behandling med endast Nicotinell Mint sugtablett

  Nicotinell Mint 1 mg rekommenderas för rökare med svagt till måttligt nikotinberoende, den är mindre lämplig vid starkt eller mycket starkt nikotinberoende.

  Nicotinell Mint 2 mg sugtablett är avsedd för rökare med starkt till väldigt starkt nikotinberoende och till dem som tidigare misslyckats sluta röka med nikotinersättningsmedel.

  Vid eventuell biverkan när hög dos (2 mg sugtablett) används, bör övergång till låg dos (1 mg sugtablett) ske. Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende. Användaren tar en sugtablett när rökbegäret sätter in.

  I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt. Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett ska maximalt 24 sugtabletter användas per dag. Ta inte mer än en sugtablett per timme. Nicotinell sugtablett ska främst användas vid rökavvänjning.

  Rökavvänjning

  Användaren bör sluta röka helt när de börjar använda Nicotinell sugtablett. Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter minskas nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. Patienter som har använt nikotinersättningsprodukter längre tid än 9 månader bör kontakta läkare eller vårdpersonal för ytterligare råd och stöd. Rådgivning kan hjälpa rökaren att sluta.

  Rökreduktion

  Nicotinell sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska successivt ersättas av Nicotinell sugtablett. Om en minskning av antalet cigaretter per dag med minst 50% inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas. Försök att sluta röka bör göras så snart rökaren känner sig beredd, dock inte senare än 4 månader efter behandlingsstart. Därefter bör antalet sugtabletter successivt reduceras, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag. Professionell hjälp bör sökas om det inte är möjligt att göra ett försök att sluta röka inom 6 månader efter behandlingsstart. Regelbunden användning av Nicotinell sugtablett under mer än 6 månader rekommenderas i allmänhet inte. Vissa före detta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod för att undvika återfall. Rådgivning kan förbättra chansen att lyckas sluta röka.

  (b) Behandling med Nicotinell sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster

  Rökavvänjning

  Personer som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell sugtabletter kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett. Användare ska sluta röka helt under behandling med Nicotinell sugtablett i kombination med Nicotinell depotplåster. Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

  Den maximala totala behandlingsperioden är 9 månader (för initial behandling och reduktion av nikotindos).

  Inledande kombinationsbehandling:

  Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Högst 15 sugtabletter per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.

  Plåstret appliceras på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bålen, armarna eller höfterna. Plåstret pressas under 10 - 20 sekunder mot huden. För att minimera risken för lokal irritation bör placeringen av Nicotinell depotplåster alterneras mellan olika applikationsställen. Händerna bör tvättas noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.

  Reduktion av nikotindos:

  Detta kan göras på två sätt.

  Alternativ 1: Använd plåstret med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstret i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett. Därefter reduceras antalet sugtabletter succesivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

  Alternativ 2: Avbryt behandling med plåster och reducera antalet 1 mg sugtabletter successivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

  For more information, see:

  Nicotinell Mint, Komprimerad sugtablett 1 mg (Nicotinell Mint - FASS Vårdpersonal), Nicotinell Mint, Komprimerad sugtablett 2 mg (Nicotinell Mint - FASS Vårdpersonal)

 • Produktinformation – Nicotinell depotplåster

  Nicotinell depotplåster 7 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar och 21 mg/24 timmar med nikotin

  Terapeutiska indikationer: Hjälp mot abstinensbesvär i samband med rökavvänjning.

  Dosering:

  Nicotinell depotplåster kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi eller Nicotinell 1 mg sugtablett..

  Vuxna över 18 år och äldre

  Behandling med enbart Nicotinell depotplåster

  Användare bör sluta röka helt under behandling med Nicotinell depotplåster.

  Ett plåster en gång per dygn, som appliceras på morgonen i samband med uppvaknande. Plåstret skall sitta kvar hela dygnet eller under den tid som du är vaken. Användningen av plåstret dygnet runt rekommenderas om "tobaksbegär" upplevs redan på morgonen.

  Graden av nikotinberoendet bedöms av antalet rökta cigaretter dagligen. Behandlingen inleds med 1 depotplåster 21 mg/24 timmar eller 14 mg/24 timmar beroende på patientens tidigare tobakskonsumtion: Vid mer än 20 cigaretter per dag - 1 plåster 21 mg/24 timmar. Vid mindre än 20 cigaretter per dag - 1 plåster 14 mg/24 timmar. 7 mg/24 timmar plåster användes vid dosminskning i samband med att behandlingen avslutas.

  Vid tillfredställande effekt bytes behandling till närmast lägre styrka. Därefter bör dosen sänkas ytterligare ett steg, alternativt fortsättes med lägsta styrkan.

  Behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell tuggummi

  Personer som känner röksug eller abstinensbesvär trots användning av nikotinläkemedel, eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga. lokala biverkningar eller som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell depotplåster/tuggummin, kan använda Nicotinell 2 mg tuggummi tillsammans med plåstret för snabb lindring av episoder av röksug.

  Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi rekommenderas även för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag, eller rökare som tar sin första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet.

  Användare ska sluta röka helt under behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi

  Inledande kombinationsbehandling:

  Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24timmar i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi. Minst 4 tuggummin (2 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 tuggummin tillräckligt. Högst 24 tuggummin per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.

  Läs bruksanvisningen för plåstret ovan.

  Reduktion av nikotindos:

  Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att plåster med lägre styrka används, dvs plåster 14 mg/24timmar under 3-6 veckor följt av 7 mg/24timmar under ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 2 mg tuggummi. Därefter reduceras antalet tuggummin successivt i upp till 12 månader. Alternativt kan användning av plåster avbrytas och antalet tuggummin reduceras successivt i upp till 12 månader.

  Behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell 1 mg sugtabletter

  Personer som känner röksug eller abstinensbesvär trots användning av nikotinläkemedel, eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga. lokala biverkningar eller som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell depotplåster/sugtabletter kan använda Nicotinell 1 mg sugtabletter tillsammans med plåstret för snabb lindring av episoder av röksug.

  Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag, rökare som tar sin första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet.. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

  Användare ska sluta röka helt under behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett.

  Den maximala totala behandlingsperioden är 9 månader (för initial behandling och reduktion av nikotindos).

  Inledande kombinationsbehandling:

  Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Högst 15 sugtabletter per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.

  Läs bruksanvisningen för plåstret ovan.

  Reduktion av nikotindos:

  Detta kan göras på två sätt.

  Alternativ 1: Använd plåstret med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstret i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligar 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett.

  Därefter reduceras antalet sugtabletter succesivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

  Alternativ 2: Avbryt behandling med plåster och reducera antalet 1 mg sugtabletter successivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

  For more information, see:

  Nicotinell, Depotplåster 7 mg/24 timmar (Nicotinell - FASS Vårdpersonal), Nicotinell, Depotplåster 14 mg/24 timmar (Nicotinell - FASS Vårdpersonal), Nicotinell, Depotplåster 21 mg/24 timmar (Nicotinell - FASS Vårdpersonal)

Help your patients to manage their nicotine cravings and increase chances to become smoke-free with Nicotinell

Products

Products

Find out how our tailored products can help your patients suffering from upper respiratory health issues and conditions.

Read more

Learning lab icon

Learning Lab

Access educational resources to build your knowledge and skills.

Access resources

Patient resources icon

Patient care resources

Download resources for your patients.

Find out more