Zasady dozwolonego korzystania

Niniejsze zasady dozwolonego korzystania określają warunki między użytkownikiem a nami, na podstawie których użytkownik może uzyskać dostęp do naszej witryny www.gskhealthpartner.com („nasza witryna”). Niniejsze zasady dozwolonego korzystania dotyczą wszystkich użytkowników naszej witryny i osób ją odwiedzających.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że użytkownik akceptuje wszystkie zasady zawarte w niniejszych zasadach dozwolonego korzystania, które uzupełniają nasz regulamin witryny, a także zgadza się ich przestrzegać.

Zabronione korzystanie

Użytkownik może korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Użytkownik nie może korzystać z naszej witryny:

 • w sposób, który narusza obowiązujące prawo lub przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe,
 • w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub którego cel lub skutek jest niezgodny z prawem lub oszukańczy,
 • w celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim w jakikolwiek sposób,
 • w celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami w zakresie treści,
 • w celu przesyłania samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych materiałów reklamowych lub promocyjnych bądź innych podobnych niechcianych materiałów (spam),
 • w celu świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania na witrynę jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, reklamowe lub inne szkodliwe programy bądź podobne kody komputerowe, których celem jest wywieranie niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego.

Użytkownik zgadza się również:

 • nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej witryny z naruszeniem postanowień naszego regulaminu witryny,
 • nie uzyskiwać dostępu bez zezwolenia, a także nie ingerować w, nie niszczyć ani nie zakłócać działania:
  • żadnej części naszej witryny,
  • żadnego sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest nasza witryna,
  • żadnego oprogramowania wykorzystywanego w celu udostępniania naszej witryny,
  • żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania będących własnością dowolnej osoby trzeciej lub wykorzystywanych przez nią.

Usługi interaktywne

Niekiedy w naszej witrynie możemy świadczyć usługi interaktywne („usługi interaktywne”).

W przypadku świadczenia przez nas jakiejkolwiek usługi interaktywnej przekażemy użytkownikowi wyraźne informacje na temat typu oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i w jaki sposób (m.in. czy jest to moderacja człowieka czy techniczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie potencjalne zagrożenia dla użytkowników ze strony osób trzecich podczas korzystania przez nich z dowolnej usługi interaktywnej świadczonej w naszej witrynie i w każdym przypadku zdecydujemy, czy dana usługa powinna być moderowana (ze wskazaniem typu moderacji) w kontekście tych zagrożeń. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania żadnej usługi interaktywnej, którą świadczymy w naszej witrynie, i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z dowolnej usługi interaktywnej przez użytkownika niezgodnie z naszymi standardami w zakresie treści, bez względu na to, czy taka usługa jest moderowana, czy też nie.

Standardy w zakresie treści

Niniejsze standardy w zakresie treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów, które użytkownik zamieszcza w naszej witrynie („materiały użytkownika”) oraz do wszelkich powiązanych usług interaktywnych.

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zarówno ducha jak i litery poniższych standardów. Standardy mają zastosowanie do każdej części jak i do całości materiałów użytkownika.

Materiały użytkownika muszą:

 • być rzetelne (jeśli prezentują fakty),
 • zawierać autentyczne opinie (jeśli prezentują opinie),
 • być zgodne z przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce jak i w każdym kraju, z którego są przesyłane.

Materiały użytkownika nie mogą:

 • zawierać materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę,
 • zawierać materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podburzających,
 • promować materiałów pornograficznych,
 • promować przemocy,
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek,
 • naruszać żadnych praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób,
 • potencjalnie wprowadzać innych osób w błąd,
 • być opracowywane z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności,
 • promować nielegalnej działalności,
 • zawierać gróźb, ani nie mogą naruszać prywatności innych osób, ani wywoływać irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju,
 • być potencjalnie nękające dla innych osób, ani ich denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić,
 • być wykorzystywane w celu podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości lub związku z innymi osobami,
 • wywoływać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest,
 • wspierać, promować ani pomagać w działalności niezgodnej z prawem, takiej jak (wyłącznie przykładowo) naruszanie praw autorskich lub nielegalne korzystanie z komputera.

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dozwolonego korzystania stanowi istotne naruszenie regulaminu, na podstawie którego użytkownik może korzystać z naszej witryny, i może ono skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub któregokolwiek z poniższych działań:

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa użytkownika do korzystania z naszej witryny.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich materiałów zamieszczonych lub przesłanych przez użytkownika do naszej witryny.
 • Wydanie ostrzeżenia dla użytkownika.
 • Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w szczególności uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 • Dalsze działania prawne przeciwko użytkownikowi.
 • Ujawnienie organom ścigania informacji, których ujawnienie uznamy zasadnie za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w reakcji na naruszenie niniejszych zasad dozwolonego korzystania. Działania w reakcji na naruszenia opisane w niniejszych zasadach nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, jakie uznamy za stosowne.

Zmiany zasad dozwolonego korzystania

Możemy zmienić niniejsze zasady dozwolonego korzystania w dowolnym momencie, wprowadzający zmiany na tej stronie. Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzanymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla użytkowników prawnie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych zasad dozwolonego korzystania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu w naszej witrynie.