Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 wrzesień 2020 r.

Cenimy sobie naszą umiejętność przekazywania Państwu informacji poprzez interakcje z Państwem, niezależnie od tego, czy interakcje mają charakter bezpośredni, czy odbywają się za pośrednictwem naszych platform cyfrowych (takich jak nasze aplikacje mobilne i strony internetowe), czy też przy wykorzystaniu innych metod.

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia, w jaki sposób firma GlaxoSmithKline i jej grupa spółek („GSK”, „my”, „nas” i „nasz”) zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, które nam Państwo przekazują lub które możemy uzyskać lub wygenerować w inny sposób, a które to dane dotyczą Państwa. Prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki prywatności i w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w części zatytułowanej „Dane kontaktowe GSK” poniżej.

1.    Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?

Pracownicy służby zdrowia oraz studenci kierunków medycznych

Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia lub studentami kierunków medycznych współpracującymi z GSK w charakterze zawodowym, GSK gromadzi następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia, wiek;
 • płeć;
 • preferowany sposób kontaktu;
 • język;
 • informacje dotyczące działalności zawodowej (np. wykształcenie, zawód/stanowisko/funkcja, szpital, specjalność medyczna oraz numer prawa wykonywania zawodu, numer studenta lub zawodowy numer identyfikacyjny);
 • niektóre informacje pochodzące z konta na portalu społecznościowym wybranym przez Państwa w celu połączenia go z kontem GSK;
 • informacje dotyczące aktywności, np. informacje na temat tego, czy wysłana przez Państwa wiadomość elektroniczna została otwarta;
 • informacje na temat Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych, m.in. dotyczące typu przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, Państwa adresów IP oraz strony odwiedzonej przez Państwa przed przejściem na nasze strony;
 • informacje o urządzeniu, w tym unikalny identyfikator urządzenia, model sprzętu, system operacyjny, jego wersja oraz informacje o sieci komórkowej;
 • Państwa odpowiedzi na wybrane przez siebie ankiety, m.in. odpowiedzi na ankiety dotyczące stanów chorobowych lub praktyki zawodowej (m.in. szacunkowa liczba pacjentów, u których występuje określony stan).

Możemy również przetwarzać dane o stanie Państwa zdrowia. Przykładowo, gdy poinformują nas Państwo o swoim aktualnym stanie zdrowia lub gdy otrzymamy informację o odczuwaniu przez Państwa działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów bądź gdy informacje o stanie zdrowia można wywieść z informacji przekazanych nam przez Państwa podczas kontaktu z nami z dowolnej przyczyny. W przypadku przetwarzania tego rodzaju informacji na Państwa temat, podejmiemy – o ile będzie to wymagane przepisami prawa – odpowiednie kroki w celu uzyskania Państwa zgody na wykorzystanie przez nas tych informacji.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pracownicy służby zdrowia

Państwa dane osobowe gromadzimy w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym wiadomości elektronicznych wysyłanych do i przez GSK. W pozostałych przypadkach gromadzimy i generujemy informacje na Państwa temat, gdy przekazują nam je Państwo lub gdy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio. Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. rejestrują się Państwo na jednej z naszych platform cyfrowych, nawiązują kontakt z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, biorą udział w organizowanych przez nas eventach lub w eventach z naszym udziałem, a także gdy kontaktują się Państwo z obsługą klienta lub przekazują informacje zwrotne. Informacje o Państwa działalności zawodowej możemy również uzyskiwać z innych źródeł, np. z zewnętrznych źródeł informacji o podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym ze źródeł publicznie dostępnych), ze spółek prowadzących media społecznościowe zgodnie z ich procedurami autoryzacji (np. gdy powiązali Państwo swoje konto GSK ze swoim kontem w mediach społecznościowych), a także od Państwa pacjentów (np. w sytuacji, gdy pacjent poinformował nas o tym, że świadczyli Państwo na jego rzecz usługi z zakresu opieki zdrowotnej). Możemy łączyć posiadane przez nas informacje dotyczące Państwa uzyskane z różnych źródeł, w tym informacje przekazane nam przez Państwa.

2.    W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu:

A.    świadczenia usług na Państwa rzecz, w tym:

 • personalizowania treści na naszych platformach cyfrowych w celu dostosowania ich do Państwa profilu lub upodobań, a także poprawiania jakości naszych usług;
 • przekazywania Państwu informacji, m.in. komunikatów marketingowych, za pośrednictwem wybranych przez Państwa kanałów, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia – poszerzenia wiedzy na temat Państwa działalności zawodowej i zainteresowań;

B.   kontaktowania się z Państwem, w tym:

 • udzielania odpowiedzi na pytania oraz wnioski o świadczenie usług, a także zwracania się z wnioskiem o informacje zwrotne;
 • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityk;
 • przesyłania zawiadomień o charakterze technicznym, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, a także komunikatów wsparcia technicznego oraz komunikatów o charakterze administracyjnym;

C.   zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, regulacji, wytycznych, kodeksów, a także zasad i regulacji branżowych/zawodowych;
 • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także ustosunkowania się do pism procesowych lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym; oraz
 • przeprowadzania postępowań wyjaśniających i podejmowania działań wobec użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy postępują w sposób niezgodny z prawem bądź wyrządzają szkodę innym osobom lub ich mieniu;

D.  usprawniania naszej bieżącej działalności, w tym:

 • na potrzeby wewnętrzne, takie jak audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
 • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania oraz działań związanych z naszymi produktami i usługami w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy jakości projektu i zawartości naszych platform, oraz
 • przekazywania Państwu aktualnych danych kontaktowych

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 • W uzasadnionych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą: Wykorzystywanie Państwa danych osobowych pomaga nam prowadzić i usprawniać działalność, a także minimalizować wszelkie zakłócenia w świadczeniu oferowanych przez nas usług. Dzięki wykorzystaniu tych danych możemy również usprawnić i spersonalizować komunikację z Państwem, a także zapewnić Państwu wydajne i skuteczne korzystanie z naszych produktów i usług.
 • W celu wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych oraz odpowiadania na pozostałe wnioski o informacje: Przestrzeganie przepisów, regulacji, zasad, kodeksów i wytycznych jest dla nas ważne i chcielibyśmy być w stanie ich przestrzegać, a także odpowiadać na pozostałe żądania lub wnioski dotyczące danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Mają one wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność oraz pomagają nam zapewnić – w miarę możliwości – bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów i usług. Zapewniamy, że w przypadku wykorzystywania Państwa danych osobowych w powyższym celu, o ile to możliwe podejmiemy środki zmierzające do ich ochrony.
 • Państwa zgoda: W niektórych sytuacjach możemy potrzebować Państwa zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do realizacji poszczególnych wyżej wymienionych celów. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Państwa, przysługują Państwu różne uprawnienia. Przykładowo, jeśli Państwo nie życzą sobie, aby ich nazwisko widniało na jednej z naszych list mailingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć rezygnację, klikając „unsubscribe” na dole naszych promocyjnych wiadomości e-mail. Jeśli posiadają Państwo konto w GSK, mogą Państwo również złożyć rezygnację, aktualizując swoje preferencje.

3.    Niekiedy udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 • naszym agentom oraz
 • naszym dostawcom, którzy świadczą usługi pomocy technicznej;
 • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
 • naszym podmiotom powiązanym;
 • organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania;
 • sądom, trybunałom, arbitrom lub innym organom sądowym oraz
 • innym osobom trzecim w związku ze sprzedażą, połączeniem, nabyciem lub reorganizacją całości lub jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa bądź przeprowadzeniem zmian organizacyjnych o podobnym charakterze (w tym potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy przedsiębiorstwa lub jego doradcom).

Przekazywanie Państwa danych do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania. Kraje, do których przekazywane są Państwa dane osobowe, mogą nie oferować poziomu ochrony danych osobowych równoważnego poziomowi przewidzianemu przepisami obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania. Mogą to być między innymi: Stany Zjednoczone i Indie, a także kraje Unii Europejskiej.

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza granice kraju GSK podejmuje odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, że dane te pozostaną chronione i bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Środki te obejmują umowy o przekazaniu danych, zawierające standardowe klauzule umowne o ochronie danych. Szczegółowe informacje na temat umów o przekazywaniu danych można znaleźć tutaj.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Niekiedy możemy udostępniać łącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Jeśli postanowią Państwo skorzystać z takich stron internetowych, należy zapoznać się z regulaminami i polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub w aplikacji mobilnej, z której Państwo korzystają, aby zrozumieć stosowane tam zasady dotyczące prywatności.

4.    Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Zasadniczo Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane (a) w celu przestrzegania prawa; (b) w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem z udziałem GSK lub (c) w celu zapewnienia Państwu informacji, dostępu, o który Państwo wnioskują, do kanałów cyfrowych (takich jak nasze strony internetowe), naszych produktów i naszych usług.

5.    W jaki sposób zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych?

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem wykorzystujemy szereg różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa. Starannie dobieramy naszych dostawców i zobowiązujemy ich do stosowania odpowiednich środków mających na celu ochronę poufności i zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych. Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne; taki przekaz odbywa się na Państwa własne ryzyko.

6.   Realizacja praw przysługujących Państwu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

Mogą mieć Państwo prawo:

 • w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez siebie zgody;
 • zwrócić się do GSK o informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przesłanie kopii Państwa danych osobowych przechowywanych przez GSK;
 • żądać sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • żądać uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych do własnych celów w ramach poszczególnych usług oraz
 • złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego lub do sądu w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności lub poniesienia przez Państwa szkody na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli zechcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych będących w naszym posiadaniu lub jeśli jakiekolwiek dane dotyczące Państwa będące w naszym posiadaniu są niedokładne lub nieaktualne, lub jeśli zechcą Państwo ograniczyć przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, należy skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK” poniżej.

A co, jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych?

W przypadku możliwości wyboru co do udostępniania nam swoich danych osobowych zawsze mogą Państwo odstąpić od udostępniania nam swoich danych.

Jeśli nie zechcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych, zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub zechcą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie, będziemy respektować takie wnioski stosownie do spoczywających na nas obowiązkach prawnych. Jednak może to oznaczać brak możliwości realizacji czynności niezbędnych do osiągnięcia celów opisanych wyżej. Może to również oznaczać brak możliwości korzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług i produktów.

Spółka GSK może być zobowiązana lub uprawniona do zachowania Państwa danych w celu wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celu ochrony i realizacji swoich praw i interesów.

7.  Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy GSK mogą korzystać z plików cookie i innych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, w celu poprawy obsługi klienta, ułatwienia nam zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze platformy — przykładowo, które części naszych stron były odwiedzane i które wiadomości zostały otwarte — a także do oceny skuteczności reklam i usług. Zasadniczo informacje zebrane przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane nieosobowe. Jednak w zakresie, w jakim adres IP lub podobne identyfikatory są, zgodnie z lokalnym prawem, uznawane za dane osobowe, identyfikatory oraz dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie, które można powiązać z takimi identyfikatorami, uznajemy za dane osobowe.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w Polityce cookie

8.    Państwa kontrola nad danymi osobowymi

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych mogą Państwo na wiele sposobów kontrolować sposób przetwarzania tych danych, bez konieczności korzystania z praw opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zarządzanie ustawieniami konta

Po utworzeniu przez Państwa konta w GSK, mogą Państwo zarządzać niektórymi danymi osobowymi przechowywanymi przez GSK za pomocą ustawień konta.

Zarządzanie promocyjnymi wiadomościami e-mail

Aby zrezygnować z otrzymywania naszych promocyjnych wiadomości e-mail, należy kliknąć link u dołu naszej promocyjnej wiadomości e-mail. Po utworzeniu przez Państwa konta w GSK, mogą Państwo zarządzać ustawieniami e-mail za pomocą ustawień konta.

Rezygnacja z internetowej reklamy behawioralnej

Po otrzymaniu internetowej reklamy behawioralnej GSK pojawi się ikona „Ad Choices”. Po kliknięciu ikony lub łącza zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową, na której mogą Państwo zarządzać danymi na temat historii przeglądania, które są używane do wyświetlania internetowych reklam behawioralnych, lub zrezygnować z korzystania z nich. Na urządzeniu mobilnym może również znajdować się ustawienie „Limit Ad Tracking” (na urządzeniach z systemem iOS) lub ustawienie „Opt out of Interest-Based Ads” (na urządzeniach z systemem Android), które pozwalają ograniczyć wykorzystywanie informacji o korzystaniu przez Państwa z aplikacji w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Po rezygnacji mogą Państwo nadal otrzymywać reklamy internetowe, w tym reklamy z GSK, które będą oparte na innych danych (np. na treści przeglądanej strony, a nie na wcześniejszej aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych). W niektórych przypadkach dane o aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych mogą być nadal gromadzone przez zewnętrznych reklamodawców, ale nie będą one wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na dotychczasowej aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych.

Więcej informacji na temat opcji, które reklamodawcy oferują osobom prywatnym w celu wpływania na sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji o ich aktywności internetowej oraz na stronach lub serwisach internetowych osób trzecich, można uzyskać z Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/, lub European Digital Advertising Alliance poda adresem http://youronlinechoices.eu/

9.    Kontakt

Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, z siedzibą pod adresem: 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS, Wielka Brytania oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: PL.CPA@gsk.com lub korespondencyjnie: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

Dane kontaktowe GSK

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do lokalnej spółki powiązanej GSK, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Kontaktując się z nami, prosimy o wskazanie nazw odwiedzonych stron, a także sposób, w jaki możemy się z Państwem skontaktować.

Zapytania konsumentów: customer.relations@gsk.com

Jeśli chcesz zgłosić skutek uboczny lub działanie niepożądane związane ze stosowaniem naszych produktów, wejdź na: https://pl.gsk.com/pl/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane/

lub zadzwoń pod numer +48 (22) 576 96 00 (w dniach pon - pt, w godz. 9 - 17), a zajmiemy się tą sprawą indywidualnie.

Dane kontaktowe dla innych lokalizacji GSK można znaleźć pod adresem http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/