Regulamin

Niniejsza strona internetowa („Strona internetowa”) stanowi własność spółki GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.  o.o. w Poznaniu, ul.. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, adres korespondencyjny ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.  („GSK”).  Rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, nie powinien korzystać z niniejszej Strony internetowej.

GSK zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. O dokonaniu zmiany GSK poinformuje na niniejszej stronie internetowej.   Dostęp do Regulaminu można uzyskać klikając hiperłącze na dole strony. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po aktualizacji Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją zmian.

Informacje podane na niniejszej Stronie internetowej służą wyłącznie do celów ogólnych, do celów informowania o produktach i usługach oferowanych przez GSK oraz do celów edukacyjnych. Strona internetowa może zawierać treści lub rozwiązania służące do interakcji z użytkownikami. Strona internetowa może też zawierać informacje dotyczące schorzeń, chorób i ich leczenia. Jeśli użytkownik jest pracownikiem służby zdrowia, informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastępować własnego osądu medycznego.  Jeśli użytkownik ma problemy zdrowotne, powinien zasięgnąć porady  lekarza. Informacje na niniejszej Stronie internetowej nie są przeznaczone do samodzielnego wykorzystania w celu uzyskania konkretnej porady medycznej lub zalecenia.

Uprawnieni użytkownicy

Niniejsza Strona internetowa przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz studentów kierunków medycznych. Korzystając z niniejszej Strony internetowej użytkownik oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu medycznego , lub że jest studentem zamierzającym uzyskać wykształcenie medyczne .

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów opublikowanych na niniejszej Stronie internetowej należą do grupy GSK lub uzyskała ona licencję na wykorzystywanie takich materiałów, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wykorzystywanie części lub wszystkich treści w dowolnej formie jest zabronione, chyba że jest to zgodne z poniższymi zezwoleniami.

WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA: Należy pamiętać, że właściwe stosowanie jakiegokolwiek leku powinno opierać się na zatwierdzonej charakterystyce produktu leczniczego. Przed  zaleceniem pacjentowi stosowania jakikolwiek leku pracownicy służby zdrowia powinni zapoznać się z zatwierdzoną ChPL danego leku.

Konta, hasła, bezpieczeństwo

W przypadku podjęcia decyzji o założeniu konta (w tym skonfigurowania identyfikatora i hasła) użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji przechowywanych na jego koncie oraz za wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem swojego konta.

Produkty globalne

Witryny firmowe GSK mogą zawierajć informacje o globalnych produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji.  Odwołanie do produktu lub usługi GSK na Stronie internetowej GSK nie oznacza automatycznie, że taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w lokalizacji użytkownika.

GSK szanuje prywatność osób odwiedzających jej witrynę. W Polityce prywatności można znaleźć wyjaśnienie praw i obowiązków użytkownika w odniesieniu do informacji i danych, które użytkownik ujawnia w niniejszej witrynie.

Terminowe przekazywanie informacji

GSK dokłada uzasadnionych starań, aby na bieżąco aktualizować niniejszą Stronę internetową, ale niektóre informacje mogą z upływem czasu ulegać dezaktualizacji. GSK nie jest w stanie złożyć ani nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących rzetelności, dokładności, przydatności, kompletności bądź aktualności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, w tym informacji udostępnianych podczas webinaru.  Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej są przekazywane na zasadzie „as is” (w stanie, w jakim się znajdują).

Wykorzystywanie i dostęp

Użytkownik może swobodnie przeglądać treść niniejszej Strony internetowej, ale dostęp do zawartych na niej materiałów może uzyskać wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Powyższe dotyczy również pobierania materiałów ze Strony internetowej. Użytkownik ma obowiązek przechowywać wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w pobranych materiałach. Wykorzystywanie materiałów zawartych na niniejszej Stronie internetowej w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej zgody GSK jest zabronione.

GSK zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem tej Strony internetowej .  GSK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z dowolnego powodu Strona internetowa będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez dowolny okres.

Znaki towarowe/prawa własności

O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszej Stronie internetowej, niezależnie od tego, czy pojawiają się w dużym druku, czy też jako symbol znaku towarowego, są znakami towarowymi spółki GSK, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie treści widniejące na niniejszej Stronie internetowej są chronione prawami autorskimi, lub że spółka GSK uzyskała zgodę  na korzystanie z nich, a — z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w tekście na Stronie internetowej — korzystanie z nich wymaga uzyskania pisemnej zgody GSK.  Korzystanie z niniejszej Strony internetowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem użytkownikowi jakiejkolwiek licencji bądź prawa do jakichkolwiek praw własności do materiałów grupy spółek GSK (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich).  Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w niniejszym Regulaminie, jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów w zakresie prawa autorskiego bądź znaków towarowych lub innych przepisów.

GSK nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych osób trzecich widniejących na niniejszej Stronie internetowej, ani nie ma z nimi żadnych powiązań. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony GSK.

Brak zatwierdzenia

Hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich mogą być udostępniane dla referencji lub dla wygody  użytkowników niniejszej Strony Internetowej. GSK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść witryn innych niż Strona internetowa GSK, do których udostępnia łącza, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub opinie zawarte na jakiejkolwiek stronie internetowej osób trzecich, ani za naruszenia polityk prywatności osób trzecich bądź za zaniedbania w tym zakresie.

Informacje przekazywane  przez użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych naszą Polityką prywatności, wszelkie informacje lub materiały przesyłane przez użytkownika na naszą Stronę internetową lub za jej pośrednictwem, także podczas webinaru, w tym dane, pytania, komentarze, pomysły, know-how itp., są i będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym i niezastrzeżonym. GSK nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może je swobodnie wykorzystywać, ujawniać, powielać lub publikować, bez żadnych ograniczeń, w tym w celach komercyjnych, bez konieczności zapłaty użytkownikom jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

Użytkownik nie może udostępniać na stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym. Informacje udostępniane przez użytkownika podczas webinaru mogą być również dostępne dla innych uczestników.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika GSK zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta utworzonego przez użytkownika w niniejszej witrynie.

Wymagania techniczne

GSK dokłada wszelkiej staranności w celu zapewniania prawidłowego działania i bezpieczeństwa swoich stron internetowych. Użytkownik jednak korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i powinien posiadać program antywirusowy, zainstalowany na urządzeniu, które używa do przeglądania stron internetowych. GSK nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu użytkownika do niniejszej strony internetowych na skutek  w szczególności przerw w dostawie Internetu, z którego korzysta użytkownik.  i.

W celu korzystania z niniejszej strony internetowej należy spełnić następujące wymagania techniczne:

- dostęp do Internetu

- przeglądarka internetowa

Reklamacje

Reklamacje związane z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej można składać na adres: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, lub mailem na adres [PL.gskahealthpartner@gsk.com]