Zásady použitia

Tieto zásady použitia upravujú podmienky medzi vami a nami v súvislosti so spôsobom vášho prístupu na naše webové stránky www.gskhealthpartner.com (ďalej len ako „naše stránky“). Tieto zásady použitia platia pre všetkých používateľov a návštevníkov našich stránok.

Ak používate naše stránky, znamená to, že prijímate a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky princípy týchto zásad použitia, ktoré dopĺňajú naše podmienky používania webových stránok.

Zakázané použitia

Naše stránky môžete využívať iba na zákonné účely.

Naše stránky nesmiete používať:

 • Žiadnym spôsobom, ktorý porušuje platné miestne, národné či medzinárodné predpisy alebo nariadenia.
 • Žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný, či podvodný, alebo ktorý má nezákonný, či podvodný účel alebo vplyv.
 • Na akékoľvek účely poškodenia alebo pokusu o poškodenie mladistvých.
 • Na odosielanie, vedomé prijímanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opakované používanie akéhokoľvek materiálu, ktorý nespĺňa naše obsahové štandardy.
 • Preniesť alebo zaistiť zasielanie nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy podobnej žiadosti (spam).
 • Na vedomý prenos akýchkoľvek údajov, odosielanie alebo načítanie akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú vírus, trójske kone, červy, časové bomby, keyloggery, spyvér, advér alebo akékoľvek iné typy škodlivých programov alebo podobných počítačových kódov určených na negatívne ovplyvnenie prevádzky akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru.

Zároveň súhlasíte s nasledovným:

 • Nesmiete reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo znovu predávať žiadnu časť našich stránok v rozpore s ustanoveniami našich podmienok používania webových stránok.
 • Nesmiete pristupovať bez oprávnenia, zasahovať, poškodzovať ani narúšať:
  • žiadnu časť našich stránok;
  • žiadne zariadenia alebo sieť, na ktorej sú naše stránky uložené;
  • žiaden softvér používaný pri poskytovaní našich stránok; alebo
  • žiadne zariadenia alebo sieť, či softvér vlastnený alebo používaný treťou stranou.

Interaktívne služby

Na našich stránkach môžeme priebežne poskytovať interaktívne služby (ďalej len ako „interaktívne služby“).

Pokiaľ poskytujeme akékoľvek interaktívne služby, poskytneme vám jasné informácie o druhu ponúkanej služby, či je moderovaná a aká forma moderovania je použitá (napr. človekom alebo technikou).

Budeme sa snažiť posudzovať prípadné riziká pre používateľov tretích strán vyplývajúce z používania akejkoľvek interaktívnej služby poskytovanej na našom webe a v každom jednotlivom prípade rozhodneme, či je vhodné použiť moderovanie príslušnej služby (vrátane druhu moderácie) vzhľadom na tieto riziká. Nie sme však povinní dohliadať na žiadne interaktívne služby, ktoré na našich internetových stránkach poskytujeme, ani ich monitorovať a moderovať ich a výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty alebo škody vyplývajúce z použitia interaktívnych služieb používateľom v rozpore s našimi štandardami obsahu, bez ohľadu na to, či je alebo nie je služba moderovaná.

Obsahové štandardy

Tieto obsahové štandardy sa vzťahujú na akýkoľvek materiál, ktorým prispievate na naše stránky (príspevky) a na akékoľvek interaktívne služby s ním spojené.

Musíte dodržiavať následujúce štandardy a nižšie uvedené. Tieto štandardy platia pre všetky časti vášho príspevku, ako aj pre príspevok ako celok.

Príspevky musia:

 • Byť presné (ak uvádzajú fakty).
 • Vychádzať z dobrej viery (ak uvádzajú názor).
 • Byť v súlade s platným právom Veľkej Británie a akejkoľvek inej krajiny, ak sú zverejňované.

Príspevky nesmú:

 • Obsahovať žiadny materiál, ktorý je ohováraním akejkoľvek inej osoby.
 • Obsahovať žiadny materiál, ktorý je obscénny, urážlivý, nenávistný alebo štvavý.
 • Podporovať sexuálne explicitný materiál.
 • Propagovať násilie.
 • Propagovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, telesného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku.
 • Porušovať akékoľvek práva duševného vlastníctva, databázové práva alebo ochranné známky akejkoľvek inej osoby.
 • Mať potenciál klamať akúkoľvek osobu.
 • Byť v rozpore s akoukoľvek právnou povinnosťou voči tretej osobe, ako je napr. zmluvná povinnosť alebo povinnosť zachovania dôvernosti.
 • Podporovať nezákonnú činnosť.
 • Pôsobiť výhražne, zneužívať ani narúšať súkromie inej osoby ani spôsobovať obťažovanie, nepohodlie alebo vyvolávať zbytočné obavy.
 • Mať potenciál obťažovať, rozrušiť, zahanbiť, vydesiť alebo rozčúliť inú osobu.
 • Byť používané na napodobňovanie inej osoby alebo klamnému prezentovaniu vašej identity či vzťahu s akoukoľvek osobou.
 • Vyvolávať dojem, že vychádzajú z našej strany, pokiaľ to tak nie je.
 • Obhajovať, propagovať alebo napomáhať pri nezákonnej činnosti, ako je napr. porušenie autorských práv alebo zneužitie počítača.

Pozastavenie a ukončenie

Podľa nášho vlastného uváženia rozhodneme, či pri používaní našich stránok došlo k porušeniu týchto zásad použitia na vašej strane. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto zásad, môžeme podniknúť kroky, ktoré budeme považovať za primerané.

Nedodržanie týchto zásad použitia predstavuje podstatné porušenie podmienok používania, za ktorých ste oprávnení naše stránky používať, a dôsledkom môžu byť všetky alebo niektoré z nižšie uvedených krokov:

 • Okamžité, dočasné alebo trvalé odvolanie vášho práva používať naše internetové stránky.
 • Okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie všetkých príspevkov alebo materiálov, ktoré ste nahrali na naše stránky.
 • Zaslanie varovania na vašu adresu z našej strany.
 • Právne kroky proti vám na náhradu všetkých nákladov formou náhrady škôd (vrátane napríklad primeraných režijných nákladov a nákladov právneho zastúpenia) vzniknutých v dôsledku porušení.
 • Ďalšie právne kroky proti vám.
 • Zverejnenie takých informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré považujeme za nevyhnutné.

Vylučujeme zodpovednosť za kroky podniknuté v reakcii na porušenie týchto zásad použitia. V týchto zásadách nie sú opísané všetky možné reakcie, a môžeme teda podniknúť akékoľvek ďalšie kroky, ktoré budeme rozumne považovať za primerané.

Zmeny v zásadách použitia

Tieto zásady použitia môžeme kedykoľvek upraviť prostredníctvom zmeny tejto stránky. Očakáva sa, že túto stránku priebežne skontrolujete, aby ste zaznamenali prípadné zmeny, pretože sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto zásad použitia môžu byť tiež nahradené ustanoveniami alebo oznámeniami zverejnenými inde na našich stránkach.