Oznámenie o ochrane osobných údajov

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme

Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria:

 • základné údaje ako meno (vrátane titulu), pohlavie, vek a dátum narodenia
 • kontaktné údaje ako poštová adresa, e-mailová adresa, užívateľské meno na sociálnych sieťach, telefónne číslo(a), preferovaný spôsob kontaktu a jazyk
 • odborné údaje ako vzdelanie, povolanie/pozícia/funkcia, nemocnica, zameranie a číslo lekára, študentské číslo alebo pracovný preukaz
 • určité údaje z vášho účtu na sociálnych sieťach, z ktorého ste prepojili váš účet na sociálnych sieťach s účtom spoločnosti GSK
 • vaše odpovede v prieskumoch, ktorých ste sa zúčastnili, vrátane odpovedí v prieskumoch o ochoreniach alebo praxi (napríklad odhadovaný počet pacientov s určitým ochorením, ktorých ošetrujete)
 • technické informácie, napríklad informácie o zariadení, ktoré používate na komunikáciu s nami (vrátane jedinečného identifikátora zariadenia, typu hardvéru, operačného systému, verzie a informácií o mobilnej sieti)
 • údaje o činnosti, napríklad či ste otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali
 • informácie z vašich návštev na našich webových stránkach (vrátane typu prehliadača a operačného systému, ktorý používate, času prístupu, navštívených stránok, URL, na ktoré ste klikli, vašej IP adresy a stránky, ktorú ste navštívili predtým, než ste boli presmerovaní na naše webové stránky).

Môžeme tiež spracúvať vaše údaje, ktoré prezrádzajú informácie o vašom zdravotnom stave. Napríklad keď nám poviete, aké máte ochorenie, keď dostaneme hlásenie, že ste v súvislosti s našimi produktmi zaznamenali vedľajšie príznaky, alebo keď sa dajú zdravotné informácie vyvodiť z informácií, ktoré ste nám poskytli, keď ste nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktovali. Ak spracúvame tento typ údajov, vykonáme zodpovedajúce kroky na to, aby sme získali váš súhlas s používaním týchto údajov, ak to vyžaduje zákon.

ako získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame počas monitorovania našich technologických nástrojov a služieb, vrátane e-mailovej komunikácie zaslanej a odoslanej zo spoločnosti GSK. V ostatných prípadoch zhromažďujeme a generujeme vaše údaje vtedy, keď nám ich poskytnete alebo s nami priamo komunikujete. Napríklad keď sa zaregistrujete na jednej z našich digitálnych platforiem, nadviažete kontakt s niektorým z našich obchodných zástupcov, navštívite udalosť, ktorú sme usporiadali alebo ktorej sa zúčastňujeme, a keď nás kontaktujete, aby ste požiadali o zákaznícku podporu alebo nám poskytli spätnú väzbu. Môžeme o vás tiež získavať pracovné informácie z iných zdrojov, napríklad z externých zdrojov informácií poskytovateľov zdravotných služieb (vrátane verejne dostupných zdrojov), spoločností prevádzkujúcich sociálne siete v súlade s ich schvaľovacími postupmi (napr. kde ste prepojili váš účet GSK s účtom na sociálnych sieťach) a od vašich pacientov (napr. keď nám povedia, že ste ich poskytovateľom zdravotných služieb).Môžeme kombinovať informácie, ktoré o vás máme z rôznych zdrojov, vrátane informácií, ktoré ste nám poskytli.

ako používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme:

A. vám mohli poskytovať služby a tiež aby sme:

 • mohli personalizovať obsah na našich digitálnych platformách tak, aby zodpovedal vášmu užívateľskému profilu alebo tomu, čo sa vám páči a nepáči, a zlepšovať naše služby
 • vám mohli poskytovať informácie, vrátane marketingových oznámení, prostredníctvom vybraných kanálov, napríklad e-mailom
 • aby sme sa dozvedeli o vašej odbornej praxi a záujmoch, ak ste lekár

B. vás mohli kontaktovať a tiež aby sme:

 • mohli reagovať na vaše otázky a žiadosti ohľadne služieb a získať od vás spätnú väzbu
 • mohli zasielať dôležité upozornenia, napríklad zmeny zmluvných podmienok a zásad
 • mohli zasielať technické oznámenia, aktualizácie, bezpečnostné upozornenia, správy o podpore a administratívne správy

C. mohli riadiť každodenné činnosti a tiež aby sme:

 • dodržiavali platné zákony, pravidlá, nariadenia, zásady, zákonníky a odborové/pracovné pravidlá a nariadenia
 • plnili požiadavky alebo žiadosti miestnych a zahraničných regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní, dodržiavali súdne nariadenia alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom
 • mohli vyšetrovať a vykonávať opatrenia proti používateľom, ktorí porušia naše pravidlá alebo sa dopustia nezákonného správania alebo správania, ktoré poškodzuje druhých alebo majetok druhých

D. mohli zlepšovať každodenné činnosti:

 • na vnútorné účely ako audity, analýzy údajov a výskum, a tak mohli poskytovať a zlepšovať digitálne platformy, obsah a služby spoločnosti GSK
 • kvôli monitorovaniu a analýze trendov, používaniu našich produktov a služieb a činnostiam súvisiacim s našimi produktmi a službami, aby sme zistili, ktoré časti našich digitálnych platforiem a služieb sú najzaujímavejšie, a mohli zlepšovať dizajn a obsah platforiem
 • aby sme sa uistili o tom, že vám poskytujeme aktuálne informácie.

na akom základe používame Vaše osobné údaje

 • Na zákonné obchodné účely: použitie vašich osobných údajov nám pomáha prevádzkovať a zlepšovať naše podnikanie a minimalizovať narušenie služieb, ktoré vám môžeme ponúknuť. Tiež nám umožňujú prispôsobiť našu komunikáciu tak, aby bola relevantnejšia, a zaistiť, aby bola vaša skúsenosť s našimi produktmi a službami efektívna a účinná.
 • Kvôli dodržiavaniu právnych záväzkov a iných žiadostí o informácie: dodržiavanie zákonov, nariadení, pravidiel, zákonníkov a zásad je pre nás dôležité a chceli by sme ich dodržiavať rovnako ako iné požiadavky alebo žiadosti o informácie uvedené v tomto oznámení. Majú vplyv na chod nášho podnikania a pomáhajú nám maximálne zabezpečiť naše produkty a služby. Ak používame vaše osobné údaje na tieto účely, môžete si byť istí, že vykonáme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, pokiaľ je to možné.
 • Váš súhlas: občas môžeme potrebovať váš súhlas na to, aby sme mohli použiť vaše osobné údaje na jeden alebo viaceré z vyššie uvedených účelov. Viac informácií o právach, ktoré máte, ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, nájdete v časti Vaše práva.

ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje vždy uchovávame počas zákonom stanovenej lehoty. Vaše údaje uchovávame tiež vtedy, ak je to nutné v súvislosti so žalobou alebo vyšetrovaním, ktoré sa týka spoločnosti GSK.

V ostatných prípadoch uchovávame vaše osobné údaje dva roky odo dňa, kedy ste boli aktívny na webových stránkach gskhealthpartner.com, alebo:

 • ak sme vám poskytli vzorky produktov, uchovávame vaše osobné údaje (napríklad podpísanú účtenku za vzorky) maximálne tri roky
 • ak ste sa zúčastnili našich zjazdov, uchovávame vaše osobné údaje maximálne sedem rokov
 • ak ste nás kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na zodpovedanie vašej otázky alebo žiadosti.

komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať nasledujúcim osobám:

 • členom skupiny spoločností GSK

nasledujúcim tretím stranám:

 • našim zástupcom a dodávateľom, vrátane poskytovateľov služieb technickej podpory, napríklad analýzy dát, hostingu a technickej podpory
 • našim odborným poradcom a audítorom
 • našim pridruženým spoločnostiam
 • regulačným orgánom, vládam a orgánom činným v trestnom konaní
 • súdom, tribunálom, rozhodcom alebo iným súdnym výborom
 • ďalším tretím stranám v súvislosti s predajom, zlúčením, kúpou alebo reorganizáciou celej našej spoločnosti alebo jej časti, alebo vykonaním podobnej zmeny podnikania (vrátane potenciálneho alebo skutočného kupujúceho tejto spoločnosti alebo poradcu kupujúceho).

Viac informácií o zachovaní bezpečnosti vašich osobných údajov pri ich poskytovaní ďalším stranám sa nachádza v časti Ochrana vašich osobných údajov.

krajiny, do ktorých prenášame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môže spracúvať spoločnosť GSK, jej pridružené spoločnosti a dôveryhodní externí dodávatelia po celom svete vrátane štátov, kde nemusia zákony o ochrane osobných údajov zodpovedať zákonom vašej krajiny alebo poskytovať rovnakú mieru ochrany.

Medzi tieto krajiny môžu patriť: USA alebo India a tiež štáty Európskej únie.

Vykonáme primerané opatrenia na to, aby sme zaistili, že sú vaše osobné údaje chránené a zabezpečené počas ich poskytovania mimo vašej krajiny v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patria zmluvy o poskytovaní údajov zavádzajúcich štandardné doložky o ochrane osobných údajov. Viac informácií o zmluvách o poskytovaní údajov nájdete tu.

Webové stránky, ktoré nevlastníme alebo neriadime

Z času na čas môžeme uviesť odkazy na webové stránky alebo aplikácie, ktoré nevlastníme alebo neriadime. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na tieto webové stránky nevzťahuje. Ak sa rozhodnete tieto webové stránky používať, prečítajte si právne prehlásenie a prehlásenie o ochrane osobných údajov na jednotlivých webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, ktoré navštívite, aby ste zistili ich postupy v oblasti ochrany osobných údajov.

ako chránime Vaše osobné údaje

Používame rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie na ochranu vašich osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, použitiu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Ak napríklad poskytujeme vaše osobné údaje externým dodávateľom, môžeme uzatvoriť písomnú dohodu, ktorá zaväzuje dodávateľov zachovať dôvernosť údajov a zaviesť vhodné bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich údajov.

Vaše práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi

Môžete byť oprávnení:

 • odhlásiť sa zo spracúvania osobných údajov na priame marketingové účely (na ktoré ste sa predtým prihlásili)
 • opýtať sa spoločnosti GSK na spracúvanie vašich osobných údajov, vrátanie poskytnutia kópie vašich osobných údajov
 • požiadať o opravu a/alebo vymazanie vašich osobných údajov
 • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ spoločnosť GSK spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu)
 • požiadať o zaslanie alebo prevedenie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GSK, inej organizácii v strojovo čitateľnom formáte
 • podať sťažnosť na miestny dozorný úrad, pokiaľ boli porušené vaše práva na súkromie alebo ste utrpeli škodu v dôsledku nezákonného spracúvania vašich osobných údajov.

Vždy, keď máte možnosť nám poskytnúť vaše osobné údaje, môžete sa rozhodnúť tak neurobiť. Ak vznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov alebo ak ste poskytli súhlas so spracúvaním a neskôr sa rozhodnete ho odvolať, budeme vaše rozhodnutie rešpektovať v súlade s našimi právnymi záväzkami.

Môže to znamenať, že nie sme schopní vykonávať činnosti potrebné na dosiahnutie uvedených účelov spracúvania (pozri Ako používame vaše osobné údaje?) alebo že nemôžete používať služby a produkty, ktoré ponúkame. Ak ste sa rozhodli odvolať svoj súhlas, môže spoločnosť GSK ďalej spracúvať vaše osobné údaje v zákonom požadovanom alebo inak povolenom rozsahu, najmä v súvislosti s povinnosťou podávania hlásení, napríklad hlásení nepriaznivých účinkov.

Kontaktujte nás

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. so sídlom Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 03655067 je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov kontaktujte na adrese cz.cpa@gsk.com

Akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov adresujte miestnemu partnerovi spoločnosti GSK prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Ak nás budete kontaktovať, uveďte názov navštívených webových stránok a spôsob, ako vás môžeme kontaktovať.

Ak chcete kontaktovať spoločnosť GSK v Spojenom kráľovstve: +421 2 4826 1111.

Pre otázky spotrebiteľov použite e-mailovú adresu customer.relations@gsk.com

Kontaktné údaje ďalších miestnych organizácií GSK nájdete na adrese http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/.

Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte prostredníctvom CZ.CPA@gsk.com.