Podmienky používania

Aktualizované: október 2020

Tieto webové stránky („webové stránky“) sú vlastníctvom spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited („GSK“). Používaním týchto webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky.

Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto podmienok používania. Nesiete zodpovednosť za pravidelnú kontrolu podmienok používania z dôvodu prípadných zmien. Podmienky používania nájdete na hypertextovom odkaze v spodnej časti webových stránok. Pokiaľ používate webové stránky aj po aktualizácii podmienok používania, súhlasíte s tým, že sú pre vás tieto revízie záväzné.

Informácie poskytované na týchto webových stránkach slúžia len na všeobecné informačné a vzdelávacie účely. Tieto webové stránky môžu obsahovať informácie o ochoreniach a ich liečbe. Ak ste zdravotnícky pracovník, nenahrádzajú informácie na týchto webových stránkach váš vlastný lekársky úsudok. Ak ste chorí, vyhľadajte lekársku pomoc kvalifikovaného lekára. Informácie na webových stránkach nie sú určené na to, aby boli sami o sebe používané na poskytovanie konkrétnych lekárskych rád alebo odporúčaní.

Oprávnení používatelia

Webové stránky sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov a študentov v odbore zdravotníctvo. Používaním týchto webových stránok potvrdzujete, že máte oprávnenie pracovať ako zdravotný pracovník v krajine, pre ktorú sú tieto webové stránky určené, alebo študujete, aby ste toto oprávnenie získali.

LEN PRE ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍKOV: Upozorňujeme, že použitie všetkých liekov musí zodpovedať schváleným súhrnným informáciám o prípravkoch. Pred predpísaním akéhokoľvek lieku by si mali zdravotní pracovníci prečítať schválené súhrnné informácie o danom prípravku v ich krajine.

Účty, heslá, bezpečnosť

Ak sa rozhodnete, že si založíte účet (vrátane nastavení ID a hesla), nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti informácií na vašom účte a za všetky činnosti vykonané na vašom účte.

Celosvetové produkty

Stránky spoločnosti GSK obsahujú informácie o celosvetových produktoch a službách, ktoré nemusia byť dostupné vo všetkých lokalitách. Zmienka o produkte alebo službe spoločnosti GSK na webových stránkach GSK neznamená, že tento produkt alebo služba je alebo budú dostupné vo vašej lokalite.

Aktuálnosť informácií

Spoločnosť GSK vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu svojich webových stránok, niektoré informácie však môžu postupom času zastarať. Spoločnosť GSK neposkytuje žiadne záruky alebo vyhlásenia o spoľahlivosti, presnosti, vhodnosti, úplnosti alebo aktuálnosti informácií uvedených na týchto webových stránkach. Informácie na týchto webových stránkach sú poskytované „tak, ako sú“.

Používanie a prístup

Tieto webové stránky si môžete prezerať voľne, avšak k materiálom z webových stránok môžete mať prístup a stiahnuť si ich len na svoje vlastné nekomerčné použitie. Všetky autorské práva a iné oznámenia o vlastníctve obsiahnuté v stiahnutých materiáloch musia byť zachované. Iné použitie materiálov z týchto webových stránok nie je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti GSK povolené.

Povolenie na prístup na webové stránky je dočasné a spoločnosť GSK si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť služby poskytované na týchto webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť GSK nenesie zodpovednosť za to, keď sú webové stránky kedykoľvek a akýkoľvek čas nedostupné. Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť akékoľvek účty, ktoré ste na webových stránkach založili, ak porušíte podmienky používania.

Ochranné známky/vlastnícke práva

Platí, že všetky ochranné známky, ktoré sa objavia na predmetných webových stránkach bez ohľadu na to, či sú uvedené veľkými písmenami alebo so symbolom ochrannej známky, sú ochrannými známkami spoločnosti GSK, jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencie alebo partnerov zo spoločného podniku, ak nie je uvedené inak. Platí, že všetko, čo vidíte a čítate na týchto webových stránkach, je chránené autorským právom, prípadne má spoločnosť GSK povolenie na ich používanie, ak nie je uvedené inak, a tieto informácie nie je možné používať inak, než je uvedené v podmienkach používania alebo v texte na webových stránkach bez písomného povolenia spoločnosti GSK. Používaním týchto webových stránok nezískavate licenciu alebo nárok na žiadne autorské právo skupiny spoločností GSK (vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv) alebo tretích strán. Zneužívanie týchto ochranných známok, autorských práv alebo iných materiálov alebo ich používanie iným spôsobom, než je povolený v tomto dokumente, je výslovne zakázané a môže byť v rozpore so zákonom o autorských právach, zákonom o ochranných známkach alebo inými zákonmi, predpismi alebo nariadeniami.

Spoločnosť GSK si nenárokuje vlastníctvo žiadnej ochrannej známky tretej strany uvedenej na týchto webových stránkach ani žiadne spojenie s nimi. Účelom týchto ochranných známok tretích strán je len odlíšiť produkty a služby príslušných vlastníkov. Z používania týchto ochranných známok nemožno vyvodzovať sponzorstvo alebo podporu zo strany spoločnosti GSK.

Vylúčenie reklamy

Z dôvodu zájmu alebo pohodlia používateľov týchto webových stránok môžeme uvádzať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť GSK nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré uviedla odkaz, ale ktoré nevlastní, a nenesie zodpovednosť za informácie alebo názory na akýchkoľvek webových stránkach tretích strán alebo za porušenie či zanedbanie zásad ochrany osobných údajov tretích strán.

Údaje, ktoré nám poskytujete

Okrem údajov, na ktoré sa vzťahuje naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, sa celá komunikácia alebo materiály, ktoré prenesiete na tieto webové stránky alebo prostredníctvom nich vrátane údajov, otázok, komentárov, nápadov, know-how a podobne, považujú a budú považovať za nedôverné a nechránené. Spoločnosť GSK nemá v súvislosti s týmito informáciami žiadne povinnosti a môže tieto informácie voľne používať, zverejňovať, kopírovať alebo publikovať bez akýchkoľvek obmedzení, a to i na komerčné účely, bez toho, aby za to používateľom musela platiť.

Zodpovednosť

S výnimkou prípadov, v ktorých to zakazuje zákon, a okrem záruk výslovne uvedených v týchto podmienkach používania, sú vylúčené akékoľvek podmienky, záruky, práva alebo povinnosti, ktoré by z týchto podmienok používania inak vyplývali alebo ich ukladal zákon.

Webové stránky používate na vlastné riziko a spoločnosť GSK nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škody (okrem iného vrátane priamych, náhodných, následných, nepriamych alebo represívnych strát alebo škôd, alebo škôd v dôsledku straty zisku, straty údajov alebo prerušenia prevádzky) vyplývajúce z vášho prístupu, používania alebo neumožnenia prístupu alebo používania webových stránok, alebo chýb či opomenutí v ich obsahu. Týka sa to aj poškodenia vášho počítača alebo iného majetku vrátane poškodenia počítačovými vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže kontaminovať váš počítač alebo iný majetok v súvislosti s používaním týchto webových stránok vrátane sťahovania súborov alebo iného obsahu z týchto webových stránok.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Tato zmluva o podmienkach používania a vaše používanie webových stránok sa riadia anglickým právom bez ohľadu na zásady o kolízii noriem. Tieto podmienky používania, ich predmet a znenie (ako aj všetky nezmluvné spory a nároky) sa riadia anglickým právom. Výslovne chápete a súhlasíte, že sa podriadite osobnej a výlučnej súdnej právomoci súdov Anglicka a Walesu.

Nadpisy použité v týchto podmienkach používania slúžia len na uľahčenie orientácie a neurčujú význam alebo výklad týchto podmienok používania.